Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-04-20 Diarienummer:7914-2016

  Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-12 Diarienummer:4915-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-09 Diarienummer:1200-2017

  Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-28 Diarienummer:2214-2016

  Initiativ om säkerheten för de intagna i Kriminalvården, anstalten Salberga i samband med en allvarlig våldsincident

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-26 Diarienummer:1087-2016

  Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.

  Dölj information

  Sammanfattning

  I samband med en serie Opcat-inspektioner av de kriminalvårdsanstalter
  som tar emot kvinnor uppmärksammades ett antal områden där skillnader i
  Kriminalvårdens hantering av kvinnliga och manliga intagna föreföll att vara till nackdel för intagna kvinnor. Ett initiativärende inleddes för att ytterligare utreda bl.a.
  riksmottagningens verksamhet och konsekvenserna av de differentieringsmöjligheter som i dag finns i Kriminalvårdens anstalter för kvinnor. I beslutet konstaterar JO att Kriminalvården inte lyckas erbjuda en likvärdig kriminalvård för män och kvinnor utan att kvinnliga intagna i flera avseenden missgynnas av den befintliga regleringen samt begränsningar i anstalternas fysiska miljö och verkställighetsinnehåll. JO framhåller att även om hon har förståelse för att det låga antalet kvinnliga intagna innebär en utmaning för myndigheten är det inte godtagbart
  att intagna kvinnor får en sämre verkställighet än intagna män. Kvinnliga intagna utreds i större utsträckning än män vid riksmottagning. JO konstaterar att det i sig är positivt för att förbättra möjligheterna till en individuellt
  anpassad verkställighet, men att bristande resurser leder till att verkställighetsinnehållet för många intagna i stället fördröjs och försämras. JO uttalar att det inte är
  acceptabelt att en grupp intagna, som Kriminalvården anser har särskilt komplexa behov som behöver utredas för att kunna tillgodoses, tvärtom får ett sämre verkställighetsinnehåll på grund av bristande utredningsresurser. JO ifrågasätter därför
  om särregleringen för kvinnliga intagna under nuvarande förhållanden är motiverad. Vidare konstaterar JO att det finns ett uppenbart behov av ökade möjligheter till
  differentiering av kvinnliga intagna inom kriminalvården. JO uppmanar därför myndighetenatt se över säkerhetsklassningen för kvinnoanstalterna och prioritera arbetet med att skapa ökade differentieringsmöjligheter. Kriminalvården bör även lägga vikt vid att utveckla anpassade anstaltsplatser och behandlingsinsatser utifrån kvinnliga intagnas särskilda behov. JO konstaterar att det måste ske förändringar i Kriminalvårdens verksamhet för att
  myndigheten framöver ska kunna erbjuda en likvärdig kriminalvård för kvinnor och män samt lyckas i sitt uppdrag att tillgodose även kvinnors individuella behov och
  underlätta deras anpassning i samhället. JO välkomnar att myndigheten har påbörjat flera arbeten och översyner rörande de frågor som är aktuella i ärendet. JO har för
  avsikt att följa upp dessa frågor

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1087-2016.pdf (290kb)
 • Beslutsdatum:2018-03-23 Diarienummer:494-2016

  Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-22 Diarienummer:7923-2017

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Läs mer
Sök beslut