Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-03-24 Diarienummer:5188-2015

  Kritik mot en polis för att han använde sin polishund på ett sätt som inte var försvarligt och mot Polismyndigheten för dröjsmål med att anmäla ett gripande till åklagare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-21 Diarienummer:6299-2015

  Uttalanden om kravet att aktivitetsrapportera för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-08 Diarienummer:499-2016

  Initiativärende om tingsnotariers behörighet att handlägga brottmål där 34 kap. brottsbalken ska tillämpas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-03 Diarienummer:263-2016

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Stockholm, bl.a. för att man påbörjat en husrannsakan i en bostad där det endast fanns minderåriga barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-27 Diarienummer:111-2016

  Kritik mot en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt och tre kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg för underlåtenhet att ta del av de handlingar som en begäran om utlämnande av allmänna handlingar gällde

  Dölj information

  Sammanfattning

  Ett e-postmeddelande med en bilaga skickades till Göteborgs tingsrätt. Avsändaren begärde därefter ut meddelandet och bilagan. I ett beslut avslog dåvarande lagmannen begäran när det gällde bilagan med stöd av 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Under JO:s utredning har det kommit fram att lagmannen inte öppnade bilagan och alltså inte tog del av den för att kontrollera dess innehåll. För denna underlåtenhet får lagmannen kritik. Tingsrättens avslagsbeslut överklagades till Kammarrätten i Göteborg. I en dom avslog kammarrätten överklagandet. Under JO:s utredning har det kommit fram att inte heller ledamöterna i kammarrätten tog del av innehållet i bilagan. De får därför också kritik. Kammarrätten uppgav i sitt svar till JO att den som begärde ut handlingarna hade ett annat syfte med sin begäran än det som står i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och att en sådan begäran inte motiverar en prövning enligt TF och OSL. JO påpekar att den enskildes syfte med en begäran om att få del av en allmän handling inte får påverka hur en domstol eller en myndighet handlägger och prövar hans eller hennes begäran.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  111-2016.pdf (194kb)
 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:3978-2016

  Allvarlig kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun för felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:2716-2016

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för behandlingen av en intagen i samband med urinprovtagning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-22 Diarienummer:6112-2015

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Mitt, för bristande dokumentation vid utlämnande av en sekretesskyddad uppgift till Kronofogdemyndigheten

  Läs mer
Sök beslut