Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-11-28 Diarienummer:263-2017

  Kritik mot Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Bärby för handläggningen av en fråga enligt 15 b § LVU om vård av en ungdom vid en låsbar enhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-24 Diarienummer:3577-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Kumla kommun för handläggningen av ett ärende om en man med missbruksproblem

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-23 Diarienummer:6466-2015

  Kritik mot barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun för att e-postmeddelanden med känsliga personuppgifter skickats utan att särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits och för dröjsmål med att besvara frågor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-23 Diarienummer:1210-2016

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten och en polisman för att en person togs i förvar och ett avlägsnandebeslut verkställdes trots att Polismyndigheten inte var behörig. Även kritik mot Migrationsverket för att personen placerades i häkte

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-21 Diarienummer:7470-2016

  Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:7313-2016

  Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:3283-2016

  Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:1704-2017

  Kriktik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för behandlingen av en underårig intagen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En person under 18 år har under en tid varit placerad i häkte med restriktioner. JO framhåller att frihetsberövade personer under 18 år är en särskilt skyddsvärd grupp och att Kriminalvården i ett sådant fall har ett mycket stort ansvar
  för att motverka den unges isolering. Enligt JO är det inte godtagbart att okritiskt låta en underårig intagen själv välja att inte delta i isoleringsbrytande aktiviteter, varför det
  är ytterst viktigt att det dokumenteras och följs upp om det fortlöpande sker. I det aktuella ärendet framstår det som att den intagne har fått tillgång till mellanmänsklig
  kontakt under betydligt mindre än de två timmar per dag som är den minimitid Kriminalvården har angett som målsättning när det gäller unga i häkte. JO anför att
  det är svårt att rikta kritik mot häktets hantering av isoleringsbrytande åtgärder i det enskilda fallet, men konstaterar att avsaknad av dokumentation försvårar såväl
  Kriminalvårdens egen uppföljning av uppställda mål som extern kontroll av verksamheten. I beslutet betonar JO även vikten av engagemang och stöttning från personalens sida för att uppmuntra unga intagna att delta i aktiviteter. Frågan om isoleringsbrytande åtgärder har aktualiserats även i andra ärenden, varför JO kommer att återkomma till den frågan framöver.
  I beslutet kritiserar JO häktet för att personalen har uppställt ett villkor att den intagne
  skulle återställa skadad egendom för att få flytta från en viss avdelning. Häktet får
  även kritik för brister i hanteringen av den intagnes skolgång och för sin långsamma
  hantering av två innehavsfrågor.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1704-2017 Beslut.pdf (238kb)
Sök beslut