Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:1138-2018

  Vissa frågor om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Även kritik mot myndigheten för att ha brustit i serviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:3160-2017

  Kritik mot Region Norrbotten och en hälsocentral inom regionen för bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:5310-2018

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Uppsala, för flera brister i hanteringen av en intagens vistelse vid en sjukvårdsinrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-14 Diarienummer:267-2018

  Kritik mot Bolagsverket för bristfällig information om förfarandet vid anmälan om verkliga huvudmän m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:1852-2018

  Kritik mot en kriminalvårdare inom Kriminalvården, anstalten Johannesberg, för hennes agerande i anstaltens brottsofferslussverksamhet m.m.

  Dölj information

  Sammanfattning

  Kriminalvårdens brottsofferslussar har vid flera tillfällen varit aktuella i ärenden hos JO och föranlett uttalanden från JO:s sida. Beslutet rör ett antal brister i brottsofferslussverksamheten i anstalten Johannesberg.

  En intagen har inom ramen för brottsofferslussen hänvisats till att skriva under ett samtycke till utlämnande av uppgifter, trots att chefsJO tidigare uttalat att den blankett som användes av anstalten för att inhämta samtycke var utformad på ett alltför generellt och vidsträckt sätt. ChefsJO är även kritisk till att anstalten har tillämpat en ordning som inneburit att ansökningar om telefontillstånd till en kvinna per automatik har hanterats i brottsofferslussen, oavsett vilken relation den intagne har till kvinnan i fråga. ChefsJO uttalar dessutom kritik mot en kriminalvårdare för vissa åtgärder som denne har vidtagit i brottsofferslussen. Kriminalvårdaren har bl.a. fört samtal med en anhörig till en intagen, vilka närmast verkar ha haft en kurativ funktion.

  ChefsJO uttalar att ärendet på ett tydligt sätt visar vikten av att medarbetare inom Kriminalvårdens brottsofferslussar är medvetna om skillnaden mellan Kriminalvårdens och andra myndigheters eller organisationers uppdrag. ChefsJO bedömer också att Kriminalvården bör se över och förtydliga myndighetens handbok om brottsofferslussarnas verksamhet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1852-2018.pdf (259kb)
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:3661-2018

  Kritik mot Medicinkliniken vid Uddevalla sjukhus, Västra Götalandsregionen, för att inte ha hämtat in en patients samtycke till användningen av sänggrindar och för bristande dokumentation. Även vissa uttalanden om IVO:s handläggning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:4424-2018

  Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Västervik Norra, för bristfällig handläggning av en förnyad riskbedömning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-18 Diarienummer:2207-2018

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att bl.a. ha dröjt närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten

  Läs mer
Sök beslut