Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-07-10 Diarienummer:4397-2017

  Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:1126-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:5747-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:1039-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7179-2016

  Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7595-2016

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:1915-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

  Dölj information

  Sammanfattning

  Efter en ansökan från modern till två barn om att barnen skulle ges vård utanför det egna hemmet inledde socialnämnden en utredning om barnen. Barnen placerades sedan i ett jourhem med stöd av bestämmelserna i
  socialtjänstlagen. Nämnden informerade fadern, som var vårdnadshavare, om att en utredning hade inletts när utredningen hade pågått i två månader. Innan barnen
  placerades i jourhemmet tillfrågade inte nämnden fadern om han samtyckte till en sådan insats.
  Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd ska den som berörs av en sådan utredning, om det inte finns särskilda skäl, genast
  informeras om det (11 kap. 2 § tredje stycket SoL). Ett barn får inte ges vård i ett familje- eller jourhem med stöd av bestämmelserna i SoL utan att vårdnadshavaren
  har lämnat sitt samtycke till det. Om barnet har två vårdnadshavare krävs samtycke av båda.
  JO konstaterar att utredningen i det aktuella fallet avsåg att klarlägga om det fanns skäl för nämnden att ingripa till barnens skydd eller stöd. Det fanns enligt JO inte
  något godtagbart skäl för nämnden att avvakta med att informera fadern om utredningen. Han skulle därför genast ha informerats om att en utredning hade inletts.
  Innan nämnden placerade barnen i jourhemmet skulle fadern ha tillfrågats om han lämnade sitt samtycke till insatsen. Eftersom fadern inte hade lämnat sitt samtycke till
  en placering av barnen i jourhemmet fanns det inte lagliga förutsättningar för nämndens beslut. För bristerna i handläggningen får nämnden kritik.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1915-2017.pdf (147kb)
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:5340-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass

  Läs mer
Sök beslut