Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:7477-2017

  En undersökning av några kommuners handläggning av LSS-ärenden med inriktning på frågan om handläggningstiderna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-12 Diarienummer:242-2017

  Kritik mot Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden i Kramfors kommun för att den inte har fattat ett formellt beslut om umgängesbegränsning efter det att en vårdnadshavare begärt ett utökat umgänge med sina barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-11 Diarienummer:5216-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hallstahammars kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:1270-2017

  Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun kritiseras för underlåtenhet att utreda och fatta beslut med anledning av en ansökan om bistånd till kontraktsvård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:722-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för hanteringen av upphittade pass

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:5958-2017

  Kritik mot Tekniska nämnden i Norrköpings kommun och Polismyndigheten för brister i handläggningen av en ansökan om tillstånd att använda offentlig mark för en uteservering och av återkallelsen av tillståndet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:6539-2017

  Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner får kritik för att en vårdnadsutredning inte kommunicerades med parterna innan den lämnades till domstolen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-03 Diarienummer:1963-2017

  Kritik mot en familjebehandlare vid socialförvaltningen i Norrtälje kommun för bl.a. uttalanden i ett e-postmeddelande till den ena partens ombud i en tvist rörande vårdnad, boende och umgänge

  Dölj information

  Sammanfattning

  Under en pågående tvist rörande vårdnad, boende och umgänge närvarade en familjebehandlare som umgängesstöd vid ett umgängestillfälle mellan barnen och mamman. Dessutom skickade familjebehandlaren ett e-postmeddelande till pappans ombud och beskrev sin tolkning av mammans agerande vid umgängestillfället.

  I beslutet konstaterar JO att det inte fanns något beslut om att umgänge skulle ske med umgängesstöd. Familjebehandlaren agerade alltså umgängesstöd trots att det inte fanns förutsättningar för det. Familjebehandlaren kan inte undgå kritik för sitt agerande.

  Vad gäller e-postmeddelandet konstaterar JO att det i 1 kap. 9 § regeringsformen slås fast att företrädare för det allmänna ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin
  verksamhet.

  JO uttalar att det i och för sig inte finns något formellt hinder mot att socialtjänsten på begäran av en förälder lämnar skriftlig information rörande ett barn. Det är dock viktigt att den som lämnar sådan information endast uttalar sig om omständigheter som han eller hon har tillräcklig kännedom om. En sådan skrivelse ska som regel endast
  redovisa faktiska förhållanden och inte innehålla några värderingar eller bedömningar.

  JO anser att innehållet i e-postmeddelandet är kränkande för mamman och enligt JO borde familjebehandlaren inte ha skrivit och skickat meddelandet. JO ser allvarligt på att familjebehandlaren genom sitt agerande har gett mamman skäl att ifrågasätta socialtjänstens saklighet och opartiskhet. Familjebehandlaren får kritik för sin handläggning i denna del.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1963-2017.pdf (177kb)
Sök beslut
 
Lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en kanslichef

Tillsatt tjänst: It-ansvarig, ADM 260-2018

Illustration datum Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 19/12

Onsdagen den 19 december håller JO öppet kl. 09.00–11.30.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Kamerabevakning i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över över betänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Samverkan mot terrorism

JO har yttrat sig över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Hemliga tvångsmedel

JO har yttrat sig över betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.