Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-10-11 Diarienummer:5014-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-04 Diarienummer:6579-2016

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för att inte löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och för handläggningen av en begäran att ta del av e-postloggar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-02 Diarienummer:589-2016

  Allvarlig kritik mot Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun för bl.a. utformningen av ett beslut om insats enligt LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-22 Diarienummer:2468-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för att inte ha sett till att hon undersöktes av läkare

  Dölj information

  Sammanfattning

  M.K. omhändertogs för berusning på det sjukhus där hon tidigare under natten sökt vård, och fördes till arresten i Borlänge. Vid femtiden på morgonen ramlade hon i cellen och slog i huvudet. Stationsbefälet gjorde bedömningen att M.K. inte behövde undersökas av läkare. Han beslutade i stället om extra tillsyn av M.K.
  Detta fick arrestpersonalen dock inte besked om, men de utövade ändå extra tillsyn fram till personalbytet vid sextiden på morgonen. Vid halv nio-tiden uppmärksammade
  arrestpersonalen att M.K. andades osammanhängande och att hon rosslade. M.K. fördes till sjukhus där hon senare avled av svåra hjärnskador.

  JO uttalar att kravet att en omhändertagen som kan befaras ha fått skallskador ska undersökas av läkare inte kan uppfattas på det sättet att en läkarundersökning alltid
  ska genomföras om den omhändertagne fått en skada i ansiktet eller i huvudet. Behovet av en läkarundersökning kan å andra sidan inte bedömas enbart på grundval
  av sådana skador som är synliga. Hänsyn måste också tas till den omhändertagnes allmäntillstånd och berusningsgrad samt vad som är känt om hans eller hennes
  sjukdomsbild. Det kan antas vara ovanligt svårt för en lekman att avgöra om en skallskada uppkommit, särskilt när den omhändertagne är kraftigt berusad. Utrymmet
  för att avstå från en läkarundersökning om den omhändertagne ådragit sig skador i ansiktet eller i huvudet under tiden i arresten är därmed i praktiken mycket begränsat.

  JO konstaterar att M.K. i detta fall borde ha förts till läkare för undersökning allra senast när arrestpersonalen en tid efter att hon fallit i cellen uppmärksammade att
  hon låg på golvet och inte kunde resa sig. Polismyndigheten kritiseras för att det inte gjordes.

  JO framhåller vidare vikten av att beslut om tillsyn dokumenteras på ett sätt som säkerställer att den som utövar tillsynen alltid är införstådd med hur ofta den
  omhändertagne ska ses till. JO konstaterar att man under morgonen såg till M.K. endast var femtonde minut, och såvitt framkommit inte vid något tillfälle gick in i cellen för att kontrollera M.K:s tillstånd, trots att omständigheterna uppenbart var sådana att det inte var obehövligt. Polismyndigheten kritiseras för den bristande tillsynen.

  Avslutningsvis uttalar JO att personer som omhändertagits för berusning som huvudregel bör komma under medicinsk övervakning och inte förvaras i en polisarrest. Enligt JO finns det skäl för regeringen att på nytt se över behovet av
  lagstiftningsåtgärder i denna fråga. Beslutet lämnas därför med stöd av 4 § JOinstruktionen över till Regeringskansliet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2468-2016.pdf (207kb)
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:5600-2016

  Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:4222-2016

  Kritik mot Polismyndigheten som utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-15 Diarienummer:4898-2016

  Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-14 Diarienummer:2807-2017

  Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra

  Läs mer
Sök beslut
 
Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker föredragande

Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en registrator

Tillsatt tjänst: En sekreterare, ADM 213-2017

Aktuell inspektion

Den 23–24 oktober 2017 inspekteras Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Karta över skandinavien Fotograf: JO

Baltiskt-nordiskt möte

Den 4–5 oktober träffades representanter för justitieombudsmännen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige i Stockholm för att utbyta erfarenheter och idéer.

JO lägger ned förundersökning

JO lägger ned en förundersökning angående misstanke om tjänstefel och avslutar ärendet. Med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, överlämnas en kopia av beslutet till Justitiedepartementet.

JO överlämnar ärende till disciplinnämnd

En rådman har inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i fyra mål. Han har under våren 2017 skjutit upp domarna vid sammanlagt 18 tillfällen så att de har meddelats mellan två och en halv vecka och nästan två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna. JO anser att rådmannen har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör tjänsteförseelse och överlämnar därför frågan om disciplinansvar för rådmannen till Statens ansvarsnämnd.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Utlämnande av allmän handling

JO har yttrat sig över promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

För dig och för alla

JO har yttrat sig över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige

JO har yttrat sig över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

En snabbare lagföring

JO har yttrat sig över promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Nu går det att hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO provar möjligheten att lägga ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt på Twitter.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

»»