Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-04-10 Diarienummer:3996-2018

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för hanteringen av en begäran om att ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-05 Diarienummer:539-2018

  Kritik mot en rådman vid Varbergs tingsrätt för avfattningen av ett domslut i en tvistemålsdom och för handläggningen av frågor om rättelser och komplettering av domen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-03 Diarienummer:4660-2017

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skogome om förtroenderådets möjligheter att sprida information

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-02 Diarienummer:6223-2017

  Förundersökningsbegränsning på grund av den misstänktes funktionsnedsättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-25 Diarienummer:7094-2018

  Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-20 Diarienummer:3409-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande service gentemot en enskild som skrivit in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

  Dölj information

  Sammanfattning

  I beslutet behandlas frågan om vilken serviceskyldighet
  Arbetsförmedlingen kan anses ha i de fall en enskild skriver in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

  När en enskild skriver in sig hos Arbetsförmedlingen registrerar myndigheten den enskilde i en viss kategori. Registreringen görs bl.a. för att ge underlag för matchning
  mellan arbetssökande och lediga platser.

  Ärenden om beräkning av SGI handläggs av Försäkringskassan. Enligt bestämmelsen i 26 kap. 13 § första stycket socialförsäkringsbalken, SFB, gäller SGI-skydd under tid då den försäkrade står till arbetsmarknadens förfogande. Enligt 3 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst omfattar SGI-skyddet även en försäkrad som, utan att vara formellt arbetslös, på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin arbetsgivare. Detta gäller förutsatt att den försäkrade är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som motsvarar den fastställda SGI:n samt aktivt söker arbete och är anmäld hos Arbetsförmedlingen.

  Det är Försäkringskassan som prövar den försäkrades arbetsförmåga vid bedömningen av SGI. När Försäkringskassan utreder en enskilds SGI och då ska
  bedöma om den enskilde varit aktivt arbetssökande kan myndigheten behöva ta del av Arbetsförmedlingens kategorisering av arbetssökande. Även om Försäkringskassan inte är formellt bunden av Arbetsförmedlingens kategorisering hänger Arbetsförmedlingens åtgärder vid inskrivning och kategorisering av arbetssökande samman med Försäkringskassans beräkning av SGI.

  I beslutet konstaterar JO att när olika regelsystem på detta sätt hänger samman men hanteras av olika myndigheter ställer det större krav än annars på de ansvariga
  myndigheterna att se till att enskilda får hjälp med att ta till vara sina intressen. Detta bör särskilt gälla i de fall när en myndighets beslut eller åtgärd kan få direkt eller indirekt betydelse för vad en annan myndighet beslutar om den enskilde. Detta är viktigt inte minst i ärenden som gäller rätten till vissa ersättningar.

  I beslutet slår JO fast att Arbetsförmedlingen borde ha informerat en enskild om myndighetens kategorisering av olika sökandekategorier och att andra förmåner, ersättningar och stöd som andra myndigheter beslutar om kan komma att påverkas av kategoriseringen. JO kritiserar Arbetsförmedlingen för att ha brustit i sin serviceskyldighet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3409-2017.pdf (211kb)
 • Beslutsdatum:2019-03-19 Diarienummer:2845-2017

  Socialnämnden i Melleruds kommun får allvarlig kritik för att ha dröjt med att underrätta ett särskilt ungdomshem om att stöd för vård enligt 3 § LVU inte fanns och för att inte ha återkallat en begäran om s.k. polishandräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-15 Diarienummer:7734-2017

  Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende om handräckning

  Läs mer
Sök beslut