Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-07-13 Diarienummer:2017-2015

  Kritik mot Kriminalvården, frivården Södertörn, för handläggningen av en personutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-07-12 Diarienummer:1145-2016

  Kritik mot Konkurrensverket för ett flertal brister i handläggningen av ett ärende om misstänkt missbruk av dominerande ställning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-30 Diarienummer:1167-2016

  Allvarlig kritik mot rektorn för Pershagenskolan i Södertälje kommun för att hon har vidarebefordrat viss mejlkorrespondens till en enskilds arbetsgivare. Rektorn kritiseras även för bl.a. handläggningen av ett utlämnandeärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-29 Diarienummer:7209-2015

  Viss kritik mot rektorn för Västra hamnens skola och rektorn för Stapelbäddsskolan i Malmö kommun för utformningen av ett beslut om att förbjuda två vårdnadshavare att besöka skolorna. Även uttalanden om behörighet att fatta beslut i frågan om tillträdesf

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:3728-2016

  Kritik mot Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun för att ha placerat tre barn i ett familjehem utan att familjehemmets lämplighet hade utretts eller beslut om vård i det aktuella familjehemmet hade fattats av nämnden

  Dölj information

  Sammanfattning

  Ett barn får inte tas emot i ett familjehem utan att socialnämnden har beslutat om vård i det aktuella familjehemmet. Innan socialnämnden beslutar om vård måste förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård där ha utretts av nämnden. Detta följer av 6 kap. 6 § första och andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I beslutet utvecklar JO sin syn på när en socialnämnd måste inleda en utredning av ett familjehems lämplighet och fatta beslut om vård i ett familjehem. JO anser att en socialnämnd, när det visar sig att en placering kommer att bli stadigvarande, måste vidta dessa åtgärder. Vidare uttalar JO att ett beslut om placering som fattats av en socialnämnds ordförande med stöd av 11 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, inte kan anses utgöra ett sådant beslut om vård som socialnämnden ska fatta enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL. JO riktar kritik mot Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun för att inte ha utrett ett familjehems lämplighet eller beslutat om vård i det aktuella familjehemmet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3728-2016.pdf (71kb)
 • Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:4650-2016

  Kritik mot Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun för handläggningen av en lånebegäran vid Falköpings bibliotek och för riktlinjer som står i strid med bibliotekslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:2654-2016

  Kritik mot Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun för att Tumba bibliotek handlagt framställningar om att få låna två böcker på ett sätt som står i strid med bibliotekslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-27 Diarienummer:3237-2015

  Kritik mot Älvsjö stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha underlåtit att göra en polisanmälan angående misstanke om att anställda hos privata hemtjänstutförare begått brott mot en person som erhöll hemtjänstinsatsen genom nämndens försorg

  Läs mer
Sök beslut