Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:6694-2016

  Initiativärende mot Rättspsykiatriska kliniken i Säter, Landstinget Dalarna, angående missad tidsfrist enligt 7 § LPT m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:4002-2016

  Kritik mot en lantmätare för handläggningen av en ansökan om ledningsförrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:3348-2016

  Kritik mot en förrättningslantmätare för att han inte har iakttagit kraven på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:4001-2016

  Kritik mot en förrättningslantmätare för att hon inte har iakttagit kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-18 Diarienummer:416-2016

  Anmälan mot socialförvaltningen i Gävle kommun angående handläggningen av ett ärende om bistånd i form av en s.k. träningslägenhet

  Dölj information

  Sammanfattning

  Socialnämnden beviljade en man bistånd i form av boende i en s.k. träningslägenhet. Biståndsinsatsen var tidsbegränsad, och efter att den hade upphört meddelade socialförvaltningen mannen att han behövde flytta. Mannen lämnade ifrån sig lägenhetsnyckeln till socialtjänstens tjänstemän och flyttade till ett annat boende som han hade beviljats bistånd för. Mannen klagade hos JO och uppgav att "avhysningen" från träningslägenheten inte hade gått rätt till. JO konstaterar att det är relativt vanligt att en socialnämnd beslutar om bistånd i form av olika slags vård- och stödboenden, t.ex. genom att bevilja boende i en s.k. träningslägenhet. Om en socialnämnd ingår ett avtal med en enskild person som innebär att nämnden upplåter nyttjanderätten till bostaden mot betalning kan ett hyresförhållande uppstå mellan nämnden och den enskilde. JO framhåller i beslutet vikten av att en socialnämnd som tillhandahåller en bostad på ett tydligt sätt gör skillnad på när detta enbart grundas på ett offentligrättsligt beslut om bistånd och när nämnden ingår ett hyresavtal med den enskilde. I det senare fallet kan nämligen reglerna om hyra i 12 kap. jordabalken (JB) vara tillämpliga. De reglerna innebär bl.a. att socialnämnden, som hyresvärd, inte ensidigt kan besluta om att ta ifrån den enskilde nyttjanderätten till bostaden. JO konstaterar att träningslägenheten i det aktuella ärendet hade upplåtits genom ett offentligrättsligt beslut om bistånd och inte genom ett civilrättsligt avtal. Bestämmelserna i 12 kap. JB om hyra var därför inte tillämpliga på förhållandet mellan socialnämnden och biståndstagaren. Mannens rätt att vistas i lägenheten skulle således bedömas enligt de offentligrättsliga reglerna om bistånd. JO anser mot den bakgrunden att förvaltningen i detta fall inte agerade fel i förhållande till mannen när förvaltningen inte lät honom bo kvar i lägenheten.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  416-2016.pdf (280kb)
 • Beslutsdatum:2017-05-18 Diarienummer:2323-2016

  Kritik mot en lantmätare med anledning av bl.a. utformningen av ett beslut att ställa in en förrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-17 Diarienummer:5254-2016

  Arbetsförmedlingen kritiseras för att bl.a. ha dröjt med att besvara en fråga om aktivitetsrapportering och för att inte ha uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-15 Diarienummer:2301-2016

  Kritik mot två rådmän vid Eksjö tingsrätt för utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m.

  Läs mer
Sök beslut