Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-05-23 Diarienummer:1696-2018

  Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun får kritik för att ett beslut om rätt till personlig assistans enligt LSS tidsbegränsades i avvaktan på ett beslut från Försäkringskassan i ett ärende där om assistansersättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-21 Diarienummer:3053-2018

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Umeå kommun som låtit ett juridiskt ombud delta i handläggningen av ärenden om handlingsutlämnande samt kritik mot två tjänstemän vid kommunen som allvarligt åsidosatt skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-20 Diarienummer:6852-2018

  Ifrågasatt ingripande mot en banderoll på ett studentflak

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-17 Diarienummer:7875-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Vänersborgs kommun för att nämnden utan lagstöd beslutat om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU innefattande krav på drogtest

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2743-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Falun för att i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha förordnat om verkställigheten utan stöd i lagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2744-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Karlstad för att i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha låtit de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:330-2018

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Bodens kommun för att den verkställde en dom som gällde vård enligt LVU innan den hade vunnit laga kraft. Även kritik mot en tjänsteman vid nämndens förvaltning för utformningen av en journalanteckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:4378-2018

  Uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering på förvarstagna som använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade

  Dölj information

  Sammanfattning

  Med anledning av iakttagelser som gjordes vid JO:s inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg, i mars 2018 beslutade JO att utreda hur verket tillämpar bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering på förvarstagna som använt narkotika och förvarstagna som anträffats med narkotika utan att misstänkas för att vara påverkade. Av iakttagelserna vid inspektionen och av Migrationsverkets yttrande i detta ärende drar JO slutsatsen att verket i stor utsträckning använder möjligheterna att avskilja respektive säkerhetsplacera förvarstagna i situationer där de rättsliga förutsättningarna för det inte finns, men där det framstår som nödvändigt att någon form av åtgärd vidtas eftersom den
  förvarstagne använt narkotika eller på något annat sätt hanterat narkotika.

  I beslutet anger JO hur bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering bör tillämpas när en förvarstagen använt eller innehaft narkotika.

  JO konstaterar att det har kommit fram att det är ett generellt problem att narkotika förs in på förvaren och att det är svårt för verket att komma till rätta med de problemen med nuvarande bestämmelser. Det är enligt JO nödvändigt att det vidtas åtgärder som säkerställer en enhetlig och rättssäker tillämpning av möjligheterna att avskilja respektive säkerhetsplacera förvarstagna. Att förvaren inte kan hållas fria från narkotika får dessutom stora negativa konsekvenser för de förvarstagna som inte vill ha någon del i sådan verksamhet och innebär risker för alla som vistas i ett förvar. Det är enligt JO nödvändigt att Migrationsverket ges förutsättningar att bedriva förvarsverksamheten så att förvarstagna inte utsätts för sådana risker och konsekvenser. Eftersom flera av de problem som JO belyser i beslutet hänger ihop med brister i lagstiftningen lämnar JO över beslutet till Regeringskansliet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4378-2018.pdf (218kb)
Sök beslut