Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-06-13 Diarienummer:1239-2018

  Uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-12 Diarienummer:4737-2016

  En enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat om inhibition

  Dölj information

  Sammanfattning

  På kvällen den 14 juli 2016 blev AA frihetsberövad under ett par timmar med anledning av att han var efterlyst för att avtjäna ett fängelsestraff. Det saknades dock rättslig grund för frihetsberövandet eftersom Högsta domstolen några
  månader tidigare hade beslutat att någon åtgärd för verkställighet av fängelsedomen tills vidare inte fick vidtas. I beslutet konstaterar chefsJO att det naturligtvis är mycket
  allvarligt att AA frihetsberövades felaktigt. Utredningen i ärendet visar att det inträffade till stor del berodde på olika omständigheter som samverkade på ett för AA olyckligt sätt. Det inträffade berodde också till viss del på bristfälliga rutiner hos de rättsvårdande myndigheterna. Det som drabbade AA framstår som en mycket speciell
  och sannolikt tämligen ovanlig situation. Måhända har det varit svårt för de rättsvårdande myndigheterna att förutse att något sådant skulle kunna inträffa. ChefsJO:s granskning har inte lett till kritik mot Polismyndigheten, Högsta domstolen eller Kriminalvården. Ärendet belyser dock hur viktigt det är att expediering av och underrättelse om domar och beslut sker korrekt och att det finns väl genomtänkta och väl
  fungerande rutiner för informationsutbyte mellan och inom myndigheterna. I sitt beslut konstaterar chefsJO att de tre myndigheter som yttrat sig i ärendet samtliga uttryckt
  en avsikt att se över sina rutiner och att Kriminalvården till viss del har ändrat sina rutiner. Det ser chefsJO naturligtvis positivt på. Det kan inte uteslutas att risken för felaktiga frihetsberövanden också skulle kunna minskas genom ändrade regler som bättre säkerställer att berörda myndigheter får information om beslut om inhibition av
  fängelsestraff. ChefsJO skickar därför en kopia av sitt beslut till Regeringskansliet, Justitiedepartementet, och riksdagens justitieutskott för kännedom.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4737-16 webbas.pdf (305kb)
 • Beslutsdatum:2019-06-10 Diarienummer:445-2019

  Kritik mot Pensionsmyndigheten för att en e-postbrevlåda varit obevakad med följden att ett stort antal e-postmeddelanden under närmare tio år inte blivit föremål för någon åtgärd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-10 Diarienummer:6540-2018

  Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län för långsam handläggning av ärenden om jordbruksstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:134-2019

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, för långsam handläggning av ett mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Även uttalanden om migrationsdomstolens handläggningstider generellt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:5639-2018

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg för långsam handläggning av ett mål om sjukersättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:6529-2017

  Kritik mot Riksarkivet för att man bl.a. tar ut en eftersökningsavgift för åtgärder som myndigheten är skyldig att vidta enligt tryckfrihetsförordningen

  Läs mer
Sök beslut
 

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Datumillustration Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 20/6

Torsdagen den 20 juni håller JO öppet kl. 9.00–11.30.

Intagna drabbas vid platsbrist

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Har inte fattat beslut

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten.

Oacceptabelt lång handläggningstid

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att ha överskridit den lagstadgade handläggningstiden med över 16 månader.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Hedersrelaterad brottslighet

JO har yttrat sig över över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Inspektionsprotokoll

I ett protokoll från en inspektion av Hyres- och arrendenämnden i februari uttalar JO sig om myndighetens ökade ärendetillströmning och det tillkommande behovet av nya handläggningsrutiner, samt om den kommande verksamhetsförändring som nämnden står inför.

Ej hanterad e-post hos JO

Läs mer…

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

JO får besök av en kinesisk delegation den 26 juni

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.