Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-01-17 Diarienummer:611-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman som inte har meddelat domar inom de föreskrivna tidsfristerna i fyra mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-09 Diarienummer:4233-2017

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att inte ha gett en biståndssökande en riktig möjlighet att ta ställning till en fråga om hembesök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-28 Diarienummer:474-2016

  En överläkare får kritik för att ha tagit del av uppgifter i en journal utan att ha rätt till det och anmält till Transportstyrelsen att patienten sannolikt var medicinskt olämplig att ha körkort utan att det fanns formella förutsättningar för anmälan

  Dölj information

  Sammanfattning

  En läkare som vid en genomgång av en patients
  journalhandlingar finner det sannolikt att patienten av medicinska skäl är olämplig att ha körkort ska om körkortsinnehavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning anmäla förhållandet till Transportstyrelsen, en s.k. utredningsanmälan. Det framgår av 10 kap. 5 § andra stycket körkortslagen. Enligt 4 kap. 1 § patientdatalagen får den som arbetar hos en vårdgivare ta del av
  dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och
  sjukvården (s.k. inre sekretess).

  I det här fallet var en patient intagen för psykiatrisk tvångsvård vid Universitetssjukhuset Örebro under en period i augusti och september 2015. Sjukhuset gjorde under den tiden ingen anmälan till Transportstyrelsen om patientens
  lämplighet att ha körkort. Ett par månader senare fick en överläkare vid en öppenvårdsmottagning där körkortsinnehavaren var patient kännedom om att
  patienten arbetade som yrkeschaufför. Hon gick då igenom patientens journal och gjorde en utredningsanmälan till Transportstyrelsen. Patienten hade dessförinnan inte
  tillfrågats om huruvida han motsatte sig undersökning eller utredning. Läkaren deltog vid den aktuella tidpunkten inte i vården av patienten men ansåg sig behövauppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, dvs. för att uppfylla sinskyldighet att göra en utredningsanmälan till Transportstyrelsen.

  I beslutet uttalar JO att som bestämmelsen i körkortslagen är utformad inträder en läkares skyldighet att göra en utredningsanmälan först när läkaren har undersökt
  patienten eller gått igenom patientens journal och därvid funnit att patienten sannolikt är medicinskt olämplig att ha körkort. Bestämmelsen ger enligt JO inte i sig någon rätt
  för en läkare att gå igenom en patients journal för att utreda om patienten kan varaolämplig att ha körkort. JO:s uppfattning är att läkaren i det här fallet inte hade rätt att
  ta del av uppgifter ur patientens journal. Läkaren gjorde vidare sin anmälan till Transportstyrelsen utan att ha kontrollerat om patienten motsatte sig undersökning
  eller utredning. Läkaren får kritik för den bristfälliga hanteringen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  474-2016 Webbversion.pdf (207kb)
 • Beslutsdatum:2018-12-28 Diarienummer:8280-2017

  Anmälan mot Pensionsmyndigheten om att den överskridit sin kompetens (legalitetsprincipen) samt utformat ett informationsbrev på ett sätt som strider mot objektivitetsprincipen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-21 Diarienummer:1258-2017

  En relationsvåldshandläggare vid socialförvaltningen i Järfälla kommun får kritik för att han bl.a. upprättat en skrivelse till den ena partens ombud i ett mål som gällde bl.a. umgänge med barn och för att han gett in en skrivelse direkt till domstolen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-21 Diarienummer:6495-2016

  Kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:1179-2018

  Försäkringskassan har påståtts bryta mot objektivitetsprincipen genom att belöna tjänstemän som fattar ett stort antal avslagsbeslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:7477-2017

  En undersökning av några kommuners handläggning av LSS-ärenden med inriktning på frågan om handläggningstiderna

  Läs mer
Sök beslut