Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-04-20 Diarienummer:7914-2016

  Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-12 Diarienummer:4915-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet

  Dölj information

  Sammanfattning

  Trettonårige AA omhändertogs strax före midnatt av en
  ordningsvakt på en ungdomsfestival för att ha stört den allmänna ordningen. Polisen beslutade att avlägsna AA enligt 13 § polislagen, och omkring en timme senare
  lämnade polisen av honom ensam vid en busshållplats 3,8 kilometer från festivalområdet. AA kände inte till platsen där han blev avsläppt.

  Till skillnad från vad som gäller vid ett omhändertagande enligt polislagen har det inte särskilt reglerats hur polisen ska gå till väga vid ett avlägsnande av en underårig.
  Enligt JO måste en rimlig utgångspunkt vara att de särskilda hänsyn lagstiftningen ger uttryck för vid omhändertagande av underåriga beaktas också vid tillämpningen av
  bestämmelserna om avlägsnande. JO uttalar att de rättsliga möjligheterna att avlägsna ett barn i de lägre tonåren under de förutsättningar som var aktuella i det här fallet är begränsade. JO uttalar också att det som är proportionerligt och godtagbart vid ett ingripande mot en vuxen ofta inte är det vid ett ingripande mot ett barn.

  Det framstod enligt JO inte som helt nödvändigt för polisen att besluta att AA skulle avlägsnas från platsen och andra alternativ kunde ha övervägts. JO finner emellertid inte tillräckliga skäl att kritisera polisen i det avseendet. Enligt JO är det dock klart att det sätt polisen verkställde avlägsnandet av AA på inte var proportionerligt och
  Polismyndigheten kritiseras för detta.

  JO konstaterar också att de sammantagna omständigheterna - ingripandets varaktighet, den sträcka AA kördes och att åtgärden innefattat ett påtvingat kroppsligt
  ingrepp genom att AA var belagd med handfängsel - var sådana att beslutet om avlägsnande i rättslig mening kom att övergå i ett omhändertagande. När polisen fattar ett beslut om avlägsnande är det angeläget att man är uppmärksam på att det går att verkställa beslutet i enlighet med de rättsliga förutsättningar som gäller. Om
  verkställigheten drar ut på tiden bör man överväga om det inte är möjligt och tillräckligt att upphäva beslutet och i stället uppmana personen att frivilligt lämna platsen, eller hantera ingripandet som ett tillfälligt omhändertagande när det finns förutsättningar för det.

  Polismyndigheten kritiseras också för bristande dokumentation i flera avseenden.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4915-2016.pdf (332kb)
 • Beslutsdatum:2018-04-09 Diarienummer:1200-2017

  Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-28 Diarienummer:2214-2016

  Initiativ om säkerheten för de intagna i Kriminalvården, anstalten Salberga i samband med en allvarlig våldsincident

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-26 Diarienummer:1087-2016

  Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-23 Diarienummer:494-2016

  Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-22 Diarienummer:7923-2017

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Läs mer
Sök beslut