Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-03-24 Diarienummer:5188-2015

  Kritik mot en polis för att han använde sin polishund på ett sätt som inte var försvarligt och mot Polismyndigheten för dröjsmål med att anmäla ett gripande till åklagare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-21 Diarienummer:6299-2015

  Uttalanden om kravet att aktivitetsrapportera för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-08 Diarienummer:499-2016

  Initiativärende om tingsnotariers behörighet att handlägga brottmål där 34 kap. brottsbalken ska tillämpas

  Dölj information

  Sammanfattning

  Vid JO:s inspektion av Södertörns tingsrätt i december 2015 uppmärksammades tre brottmål som rörde sådana situationer som regleras i 34 kap. brottsbalken, BrB, dvs. när den tilltalade tidigare har dömts till en brottspåföljd som när den nya domen ska meddelas inte helt har verkställts eller upphört på annat sätt. De tre brottmålen hade avgjorts utan huvudförhandling av en tingsnotarie, och de tre tilltalade hade dömts till dagsböter för den nya brottsligheten. I beslutet uttalar sig JO om det var lämpligt att de tre brottmålen avgjordes av en tingsnotarie. JO anser att en tillämpning av 34 kap. BrB ofta kräver en särskild erfarenhet hos domaren och att det därför är olämpligt att brottmål som rör situationer som regleras i 34 kap. BrB avgörs av tingsnotarier. JO är därför kritisk till att tingsrätten tillät tingsnotarien att avgöra de tre brottmålen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  499-2016.pdf (219kb)
 • Beslutsdatum:2017-03-03 Diarienummer:263-2016

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Stockholm, bl.a. för att man påbörjat en husrannsakan i en bostad där det endast fanns minderåriga barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-27 Diarienummer:111-2016

  Kritik mot en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt och tre kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg för underlåtenhet att ta del av de handlingar som en begäran om utlämnande av allmänna handlingar gällde

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:3978-2016

  Allvarlig kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun för felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:2716-2016

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för behandlingen av en intagen i samband med urinprovtagning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-22 Diarienummer:6112-2015

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Mitt, för bristande dokumentation vid utlämnande av en sekretesskyddad uppgift till Kronofogdemyndigheten

  Läs mer
Sök beslut