Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:5866-2018

  Anmälan mot Finansinspektionen om ett inlägg som publicerades på myndighetens twitterkonto

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:923-2018

  Kritik mot Migrationsverket för bristfällig underrättelse om ett beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-30 Diarienummer:3407-2018

  Kritik mot Bildningsstyrelsen i Avesta kommun för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet efter ett kritiskt inlägg på Facebook

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-22 Diarienummer:3390-2019

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Härnösand för långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och för brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring i samma mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-21 Diarienummer:7105-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Haninge kommun för att en socialsekreterare upprättat och lämnat in ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:1138-2018

  Vissa frågor om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Även kritik mot myndigheten för att ha brustit iserviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:3160-2017

  Kritik mot Region Norrbotten och en hälsocentral inom regionen för bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:5310-2018

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Uppsala, för flera brister i hanteringen av en intagens vistelse vid en sjukvårdsinrättning

  Dölj information

  Sammanfattning

  En kvinnlig intagen i häktet Uppsala genomgick en medicinsk
  abort vid en sjukvårdsinrättning. Av utredningen framgår att den intagna fick bära fotfängsel under stora delar av vistelsen på sjukhus och att medföljande personal, varav en manlig, var närvarande i behandlingsrummet. Frågor om Kriminalvårdens säkerhetsbedömningar i samband med intagnas vistelser
  vid sjukvårdsinrättningar är ofta återkommande i ärenden hos JO. ChefsJO ser därför anledning att än en gång påminna om vikten av att Kriminalvårdens riskbedömningar är individualiserade samt att säkerhetsarrangemangen vid transporter och utevistelser
  är anpassade efter den intagnas aktuella tillstånd och situation. Vidare understryker chefsJO att Kriminalvården bör förbereda planerade besök inom hälso- och sjukvården så att en tillfredsställande säkerhetsnivå kan upprätthållas utan onödiga
  kränkningar av de intagnas integritet och värdighet. ChefsJO uttalar även att utgångspunkten måste vara att särskilt integritetskänsliga vårdsituationer ska hanteras av personal av samma kön som den intagna och att Kriminalvården bör se till att ha en bemanning som möjliggör detta.

  ChefsJO är kritisk till att häktet inte vidtog tillräckliga åtgärder under förberedelsen av sjukhusbesöket för att underlätta situationen för den intagna och minska behovet av bevakning och fängselanvändning under vistelsen. Häktet får även kritik för att inte ha säkerställt att kvinnlig personal fanns tillgänglig under hela sjukhusvistelsen och för bristande dokumentation.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5310-2018.pdf (204kb)
Sök beslut