Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-10-11 Diarienummer:5014-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-04 Diarienummer:6579-2016

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för att inte löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och för handläggningen av en begäran att ta del av e-postloggar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-02 Diarienummer:589-2016

  Allvarlig kritik mot Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun för bl.a. utformningen av ett beslut om insats enligt LSS

  Dölj information

  Sammanfattning

  Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun beslutade att bevilja en flicka insatsen personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslutet gällde endast under fem månader och var dessutom förenat med flera förbehåll om omprövning.
  JO har i tidigare beslut uttalat sig om förutsättningarna att tidsbegränsa beslut om insatser enligt LSS och har ifrågasatt en ordning där beslut om insatser alltid tidsbegränsas. En myndighet måste i varje enskilt fall överväga om det är nödvändigt att begränsa ett besluts giltighetstid. För insatser där det inte kan förutses någon förändring av behovet inom överskådlig tid är det t.ex. mindre befogat med en tidsbegränsning. JO framhöll vidare att om en tidsbegränsad insats ska fortgå är det viktigt att ett nytt beslut fattas i god tid innan den tidigare perioden har löpt ut. Ett nytt beslut bör också föregås av en uppföljning av insatsen. Eftersom en insats endast kan ges den enskilde om han eller hon begär det, krävs det vid tidsbegränsade beslut en ny ansökan från den enskilde innan ett nytt beslut kan fattas.
  JO tillägger nu att motsvarande bedömning av nödvändigheten måste göras om en myndighet överväger att förse ett beslut om insats enligt LSS med omprövningsförbehåll. Myndigheten måste ha klart för sig vad syftet med uppställandet av förbehållet är och förvissa sig om att det utformas på ett sätt som uppfyller rimliga krav på förutsebarhet och är förenligt med kraven på legalitet,
  objektivitet och proportionalitet.
  Utgångspunkten för alla insatser enligt LSS är att de ska vara varaktiga. Insatsen personlig assistans är en typ av insats där behoven kan variera över tid. Det talar för att ett beslut om en sådan insats som regel inte bör löpa helt utan någon form av tidsbegränsning eller förbehåll. Vid val mellan de olika alternativen finns det emellertid enligt JO goda skäl att välja att förse ett beslut om personlig assistans med ett
  förbehåll om omprövning efter en viss tid eller vid väsentligt ändrade förhållanden, i stället för att begränsa beslutets giltighetstid. Kommunen påtar sig därigenom ansvaret för att ta initiativ till en ny utredning, och det beslut som ska omprövas upphör inte att gälla förrän ett nytt har kommit till stånd. Även om kommunen vid sin omprövning kan komma att göra en annan bedömning av rätten till personlig
  assistans leder förfarandet i sig inte till ytterligare otrygghet och osäkerhet för den enskilde.
  I beslutet riktar JO allvarlig kritik mot kommunen bl.a. för att den inte besvarade den enskildes yrkande att beslutet skulle gälla tills vidare och för att den inte motiverade vare sig begränsningen av beslutets giltighetstid eller uppställandet av förbehållen.
  JO:s beslut innehåller även uttalanden om behovet av författningsreglering av förutsättningarna för omprövning och ändring av gynnande beslut enligt LSS. JO uppmärksammar regeringen på detta behov och begär en översyn av lagstiftningen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  589-2016.pdf (207kb)
 • Beslutsdatum:2017-09-22 Diarienummer:2468-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för att inte ha sett till att hon undersöktes av läkare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:5600-2016

  Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:4222-2016

  Kritik mot Polismyndigheten som utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-15 Diarienummer:4898-2016

  Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-14 Diarienummer:2807-2017

  Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra

  Läs mer
Sök beslut
 
Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker föredragande

Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en registrator

Tillsatt tjänst: En sekreterare, ADM 213-2017

Aktuell inspektion

Den 23–24 oktober 2017 inspekteras Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Karta över skandinavien Fotograf: JO

Baltiskt-nordiskt möte

Den 4–5 oktober träffades representanter för justitieombudsmännen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige i Stockholm för att utbyta erfarenheter och idéer.

JO lägger ned förundersökning

JO lägger ned en förundersökning angående misstanke om tjänstefel och avslutar ärendet. Med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, överlämnas en kopia av beslutet till Justitiedepartementet.

JO överlämnar ärende till disciplinnämnd

En rådman har inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i fyra mål. Han har under våren 2017 skjutit upp domarna vid sammanlagt 18 tillfällen så att de har meddelats mellan två och en halv vecka och nästan två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna. JO anser att rådmannen har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör tjänsteförseelse och överlämnar därför frågan om disciplinansvar för rådmannen till Statens ansvarsnämnd.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Utlämnande av allmän handling

JO har yttrat sig över promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

För dig och för alla

JO har yttrat sig över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige

JO har yttrat sig över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

En snabbare lagföring

JO har yttrat sig över promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Nu går det att hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO provar möjligheten att lägga ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt på Twitter.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

»»