Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:7477-2017

  En undersökning av några kommuners handläggning av LSS-ärenden med inriktning på frågan om handläggningstiderna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-12 Diarienummer:242-2017

  Kritik mot Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden i Kramfors kommun för att den inte har fattat ett formellt beslut om umgängesbegränsning efter det att en vårdnadshavare begärt ett utökat umgänge med sina barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-11 Diarienummer:5216-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hallstahammars kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:1270-2017

  Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun kritiseras för underlåtenhet att utreda och fatta beslut med anledning av en ansökan om bistånd till kontraktsvård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:722-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för hanteringen av upphittade pass

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:5958-2017

  Kritik mot Tekniska nämnden i Norrköpings kommun och Polismyndigheten för brister i handläggningen av en ansökan om tillstånd att använda offentlig mark för en uteservering och av återkallelsen av tillståndet

  Dölj information

  Sammanfattning

  En restaurang ansökte hos Polismyndigheten om tillstånd till en större uteservering än tidigare. Tekniska nämnden i Norrköpings kommun yttrade sig över ansökan och Polismyndigheten beviljade därefter tillstånd enligt ansökan. Nämnden beslutade sedan att ändra sitt tidigare yttrande. Polismyndigheten återkallade tillståndet med hänvisning till det ändrade yttrandet.

  JO uttalar i beslutet att ett villkor för ett tillstånd att använda offentlig mark ska vara riktat till tillståndshavaren och utformat så att det är möjligt att efterleva. Det är viktigt
  att det framgår av ett beslut om tillstånd vad som utgör ett villkor. I sitt yttrande till Polismyndigheten har tekniska nämnden gjort ett förbehåll som var avsett att vara ett
  sådant villkor men som snarare framstår som en upplysning om att man avsåg att agera om utformningen av uteserveringen visade sig vara olämplig. Nämnden
  kritiseras för att yttrandet var både otydligt och i vissa delar osakligt utformat. Vidare kritiseras nämnden för att den gett intryck av att nämnden skulle ha behörighet att
  ändra tillståndet för uteserveringen, trots att det är Polismyndigheten som är behörig att fatta beslut om tillstånd.

  JO uttalar också att en kommun som yttrar sig över en ansökan om tillstånd noggrant måste utreda förutsättningarna för att tillstyrka ansökan. En kommun kan inte komma ifrån ansvaret att utreda och ta ställning till förutsättningarna för att tillstyrka en ansökan genom att informera sökanden om att det råder osäkerhet kring tillståndets lämplighet. Tekniska nämnden kritiseras för bristfällig handläggning inför yttrandet till
  Polismyndigheten.

  Polismyndigheten kritiseras för bristande handläggning av tillståndsansökan och för att det beslut om tillstånd som myndigheten fattade inte uppfyllde grundläggande krav
  på tydlighet. Polismyndigheten kritiseras också för att dess handläggare i mejlväxling med tekniska kontoret gav en bild av att Polismyndigheten skulle följa kommunens önskemål om återkallelse av tillståndet utan att göra någon självständig bedömning.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5958-2017.pdf (225kb)
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:6539-2017

  Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner får kritik för att en vårdnadsutredning inte kommunicerades med parterna innan den lämnades till domstolen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-03 Diarienummer:1963-2017

  Kritik mot en familjebehandlare vid socialförvaltningen i Norrtälje kommun för bl.a. uttalanden i ett e-postmeddelande till den ena partens ombud i en tvist rörande vårdnad, boende och umgänge

  Läs mer
Sök beslut
 
Lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en kanslichef

Tillsatt tjänst: It-ansvarig, ADM 260-2018

Illustration datum Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 19/12

Onsdagen den 19 december håller JO öppet kl. 09.00–11.30.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Kamerabevakning i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över över betänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Samverkan mot terrorism

JO har yttrat sig över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Hemliga tvångsmedel

JO har yttrat sig över betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.