Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-03-24 Diarienummer:5188-2015

  Kritik mot en polis för att han använde sin polishund på ett sätt som inte var försvarligt och mot Polismyndigheten för dröjsmål med att anmäla ett gripande till åklagare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-21 Diarienummer:6299-2015

  Uttalanden om kravet att aktivitetsrapportera för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-08 Diarienummer:499-2016

  Initiativärende om tingsnotariers behörighet att handlägga brottmål där 34 kap. brottsbalken ska tillämpas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-03-03 Diarienummer:263-2016

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Stockholm, bl.a. för att man påbörjat en husrannsakan i en bostad där det endast fanns minderåriga barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-27 Diarienummer:111-2016

  Kritik mot en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt och tre kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg för underlåtenhet att ta del av de handlingar som en begäran om utlämnande av allmänna handlingar gällde

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:3978-2016

  Allvarlig kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun för felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:2716-2016

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för behandlingen av en intagen i samband med urinprovtagning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-22 Diarienummer:6112-2015

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Mitt, för bristande dokumentation vid utlämnande av en sekretesskyddad uppgift till Kronofogdemyndigheten

  Dölj information

  Sammanfattning

  Sekretesskyddade uppgifter om egendom som polisen påträffar i sin verksamhet kan efter en intresseavvägning i det enskilda fallet lämnas till Kronofogdemyndigheten med stöd av den s.k. generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen. För att polisen ska ha rätt att hålla kvar utmätt egendom enligt ett förbudsmeddelande som Kronofogdemyndigheten fattar med anledning av de uppgifter som polisen lämnar krävs att egendomen är omhändertagen av polisen med stöd av någon bestämmelse som uttryckligen ger polisen rätt till detta. I beslutet gör JO vissa uttalanden om tillämpningen av generalklausulen vid kontakter med Kronofogdemyndigheten. JO uttalar också att ett omhändertagande med stöd av 2 kap. 12 § häkteslagen innebär att egendomen är i polisens besittning i utsökningsbalkens mening. I beslutet beskriver JO också kravet på dokumentation och kritiserar Polismyndigheten för att man vid ett utlämnande av uppgifter om kontanter som omhändertagits vid ett polisingripande varken hade dokumenterat kontakten med Kronofogdemyndigheten, vilka uppgifter som lämnades ut eller de omständigheter som beaktades vid intresseavvägningen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6112-2015.pdf (191kb)
Sök beslut