Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-10-11 Diarienummer:5014-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-04 Diarienummer:6579-2016

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för att inte löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och för handläggningen av en begäran att ta del av e-postloggar

  Dölj information

  Sammanfattning

  I en anmälan till JO fördes det fram klagomål mot
  Utrikesdepartementets hantering av handlingar om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018 (säkerhetsrådskampanjen). Enligt anmälarna hade departementet underlåtit att registrera handlingar om kampanjen, bl.a. mejl med sekretessbelagda uppgifter som skickats till och från stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond, och åsidosatt kravet på skyndsamhet när man hanterade en begäran om att få ta del av e-postloggar för tjänstemän som arbetade med kampanjen.

  När det gäller mejlen har Utrikesdepartementet uppgett att de innehöll vissa sekretessbelagda uppgifter, men att de var av ringa betydelse för departementets verksamhet och därför inte behövde registreras eller hållas ordnade. JO ifrågasätter inte departementets bedömning av handlingarnas betydelse för verksamheten och uttalar att sekretessbelagda uppgifter i en handling inte utesluter att den uppenbart är av ringa betydelse. Utrikesdepartementet kan dock inte undgå kritik för att man inte löpande tagit ställning till om mejlen skulle diarieföras.

  JO är även kritisk till att Utrikesdepartementet hanterat framställningen om att få ta del av tjänstemännens e-postloggar på ett sätt som lett till att handläggningen kommit i konflikt med tryckfrihetsförordningens krav på skyndsamhet. JO uttrycker också tveksamhet till att departementet låtit prövningen ligga kvar på tjänstemannanivå trots att den krävt ett flertal samråd och ett omfattande arbete med att ta fram principer för
  bedömningen. JO finner det vidare anmärkningsvärt att det fanns flera uppgifter i loggarna som omfattades av utrikessekretess trots att sådana uppgifter inte ska
  hanteras i e-postsystemet enligt Regeringskansliets riktlinjer.

  Utrikesdepartementet har under senare år fått återkommande kritik från såväl JO som riksdagens konstitutionsutskott och Justitiekanslern för sin hantering av
  framställningar om att få ta del av handlingar. JO förutsätter att departementet nu vidtar åtgärder med anledning av kritiken.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6579-2016.pdf (337kb)
 • Beslutsdatum:2017-10-02 Diarienummer:589-2016

  Allvarlig kritik mot Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun för bl.a. utformningen av ett beslut om insats enligt LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-22 Diarienummer:2468-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för att inte ha sett till att hon undersöktes av läkare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:5600-2016

  Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:4222-2016

  Kritik mot Polismyndigheten som utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-15 Diarienummer:4898-2016

  Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-14 Diarienummer:2807-2017

  Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra

  Läs mer
Sök beslut
 
Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker föredragande

Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en registrator

Tillsatt tjänst: En sekreterare, ADM 213-2017

Aktuell inspektion

Den 23–24 oktober 2017 inspekteras Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Karta över skandinavien Fotograf: JO

Baltiskt-nordiskt möte

Den 4–5 oktober träffades representanter för justitieombudsmännen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige i Stockholm för att utbyta erfarenheter och idéer.

JO lägger ned förundersökning

JO lägger ned en förundersökning angående misstanke om tjänstefel och avslutar ärendet. Med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, överlämnas en kopia av beslutet till Justitiedepartementet.

JO överlämnar ärende till disciplinnämnd

En rådman har inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i fyra mål. Han har under våren 2017 skjutit upp domarna vid sammanlagt 18 tillfällen så att de har meddelats mellan två och en halv vecka och nästan två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna. JO anser att rådmannen har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör tjänsteförseelse och överlämnar därför frågan om disciplinansvar för rådmannen till Statens ansvarsnämnd.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Utlämnande av allmän handling

JO har yttrat sig över promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

För dig och för alla

JO har yttrat sig över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige

JO har yttrat sig över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

En snabbare lagföring

JO har yttrat sig över promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Nu går det att hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO provar möjligheten att lägga ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt på Twitter.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

»»