Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-09-17 Diarienummer:7035-2017

  Uttalanden i vissa frågor om handläggningen av sena aborter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:2476-2018

  Socialnämnden i Falu kommun får kritik för att inte ha tillfrågat vårdnadshavarna om deras inställning till att nämnden samtalade med barnen under handläggningen av en barnutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:957-2018

  Allvarlig kritik mot ordföranden i Socialnämnden i Karlskoga kommun för att hon fattade ett beslut om omplacering av ett barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-02 Diarienummer:7286-2018

  Initiativ om användandet av väntceller inom Kriminalvårdens häktesverksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-08-30 Diarienummer:6547-2017

  Initiativärende. Fråga om uppgifter som omfattas av sekretess har utbytts mellan självständiga verksamhetsgrenar inom Statens institutionsstyrelse i strid med bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-08-22 Diarienummer:7032-2018

  Allvarlig kritik mot en tidigare lagman och en rådman samt kritik mot en annan rådman vid Borås tingsrätt för bristfällig och långsam handläggning av ett antal tvistemål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:6434-2018

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Årjängs kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:7417-2017

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Dölj information

  Sammanfattning

  I en anmälan har frågan uppkommit om en kommuns hantering av en ansökan om en förskoleplacering där föräldrarna inte var överens om en sådan placering. JO uttalar att frågor om placering i förskola är sådana som barnets vårdnadshavare som huvudregel måste vara överens om. Ett erbjudande från en kommun om en förskoleplacering är emellertid just ett erbjudande. Verksamheten är frivillig och kommunens erbjudande medför inget tvång att utnyttja den erbjudna placeringen. Även om vårdnadshavarna i normalfallet måste vara eniga i frågor som rör deras barns placering i förskola kan det enligt JO inte ställas krav på att
  kommunen kontrollerar att vårdnadshavarna är överens. Kommunen måste kunna utgå från att vårdnadshavarna är ense.

  Också de fall där det, redan innan kommunen har fattat ett beslut med anledning av en ansökan, står klart att föräldrarna är oense i frågan, bör enligt JO handläggas med
  utgångspunkt från att det inte finns något tvång för föräldrarna att utnyttja den erbjudna placeringen. Kommunen bör alltså i sådana fall utgå från att det är
  föräldrarnas sak att komma överens om huruvida de ska utnyttja erbjudandet. JO har därför inte funnit skäl att rikta någon kritik mot nämnden för handläggningen i det här
  fallet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7417-2017.pdf (221kb)
Sök beslut
 

Oklar tolkning av abortlagen

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Riksrevisionens ledningsstruktur

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet Riksrevisionens ledningsstruktur

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Transporter av frihetsberövade

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över utkast till lagrådsremissen Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade.

Aktuell inspektion

Den 23-24 september inspekteras Kriminalvården, anstalten Ystad.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Socialförsäkringen

JO Thomas Norling har yttrat sig över betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:05).

Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker medicinska experter

JO väcker åtal

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

• Den 17 september får JO besök av en delegation från Kina
• Den 20 september får JO besök av en delegation från Frankrike

Bilder på ombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.