Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-07-10 Diarienummer:4397-2017

  Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:1126-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:5747-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:1039-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7179-2016

  Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7595-2016

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

  Dölj information

  Sammanfattning

  Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljade en man bistånd i form av boende i en s.k. övergångslägenhet. Kommunen och mannen ingick ett hyreskontrakt som innehöll klausuler som gav socialförvaltningen rätt att göra
  tillsynsbesök i lägenheten en gång i månaden. Nämnden genomförde tillsynsbesök i mannens bostad.
  En myndighet får inte utan vidare gå in i en bostad. De aktuella tillsynsbesöken utgjorde intrång av ett sådant slag som varje medborgare är skyddad mot enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF). Begränsningar i skyddet får göras genom lag. Det finns dock inget lagstöd för de tillsynsbesök som nämnden genomförde.
  Grundlagsskyddet gäller endast påtvingade ingrepp. Den enskilde kan alltså samtycka till en åtgärd från myndighetens sida, t.ex. ett tillsynsbesök, som annars skulle ha utgjort ett brott mot bestämmelsen i RF. JO har i flera tidigare beslut uttalat att det måste vara fråga om ett reellt samtycke från den enskilde. Han eller hon får
  alltså inte "tvingas" att lämna ett samtycke.
  I beslutet uttalar JO att det inte kan uteslutas att mannen, när han skrev under hyreskontraktet, faktiskt samtycke till tillsynsbesök. JO nöjer sig med att framhålla
  vikten av att den enskilde i en sådan situation får tydlig information om vilka andra alternativ i fråga om boende som finns.
  Eftersom kommunen ingick ett hyresavtal med mannen uppstod ett hyresförhållande mellan parterna. Reglerna om hyra i 12 kap. jordabalken (JB) var därmed tillämpliga.
  En hyresvärd har rätt att utan uppskov få tillträde till en bostad i vissa brådskande situationer (12 kap. 26 § JB). Ett kontraktsvillkor som ger hyresvärden en mer långtgående rätt är dock inte giltigt. De tillsynsbesök som beskrivs i hyreskontraktet är betydligt mer långtgående än vad
  som följer av bestämmelsen i JB. Arbetsmarknads- och socialnämnden kritiseras för att villkoret om tillsynsbesök togs in i hyreskontraktet. JO uttalar att nämnden vid
  utformningen av villkoren inte i tillräcklig grad beaktade att det fanns ett hyresförhållande mellan parterna. JO förutsätter att nämnden ser över villkoren och anpassar dem till gällande bestämmelser.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7595-2016.pdf (321kb)
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:1915-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:5340-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass

  Läs mer
Sök beslut