Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-03-20 Diarienummer:3409-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande service gentemot en enskild som skrivit in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-19 Diarienummer:2845-2017

  Socialnämnden i Melleruds kommun får allvarlig kritik för att ha dröjt med att underrätta ett särskilt ungdomshem om att stöd för vård enligt 3 § LVU inte fanns och för att inte ha återkallat en begäran om s.k. polishandräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-15 Diarienummer:7734-2017

  Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende om handräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:6506-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en person omhändertogs och kroppsvisiterades utan att det fanns grund för det samt för polisens agerande i samband med att personen filmade ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:7919-2017

  Kritik mot en regionpolischef för att han använt sin privata e-postadress i tjänsten i stor omfattning

  Dölj information

  Sammanfattning

  En regionpolischef har vid ett stort antal tillfällen använt sin privata e-postadress för kommunikation i tjänsten. Det har visserligen inte framkommit att några känsliga eller sekretessbelagda uppgifter röjts eller att regionpolischefen
  underlåtit att diarieföra några allmänna handlingar. JO anser dock att användningen av den privata e-postadressen i tjänsten varit av en sådan omfattning att regionpolischefen, med hänsyn till de risker användningen medfört och vikten av att gällande föreskrifter följs, inte kan undgå kritik.

  JO uttalar att det av de noggranna anvisningar som ges i Polismyndighetens styrdokument framstår som klart att en privat e-postadress inte ska användas i tjänsten, i vart fall inte annat än i rena undantagsfall. Mot bakgrund av vad som anges i myndighetens riktlinjer måste det också framstå som klart för en polisanställd att det finns en risk för att uppgifter i ett mejl till eller från en privat e-postadress röjs. Användningen av en privat e-postadress i tjänsten innebär en risk för att allmänna handlingar inte blir diarieförda och för att handlingsutlämnanden försvåras. Det finns dessutom en risk att det uppstår misstankar om att den privata e-postadressen används för att kringgå handlingsoffentligheten. JO anser dock också att det är
  anmärkningsvärt att Polismyndigheten under den aktuella tidsperioden tillhandahållit ett system som inneburit en sådan risk för fel som ärendet illustrerar.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7919-2017.pdf (203kb)
 • Beslutsdatum:2019-03-05 Diarienummer:3185-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-02-27 Diarienummer:5867-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en intagen inte fick behålla sin benprotes i arresten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-02-25 Diarienummer:3622-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en man som omhändertagits för berusning

  Läs mer
Sök beslut
 

Kriminalvårdens platsbrist

ChefsJO Elisabeth Rynning har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser den ansträngda beläggningssituationen inom Kriminalvården får för de frihetsberövade.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Allmänna arvsfonden

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70).

Tillsatta tjänster

Tjänsten som kanslichef tillsatt genom beslut 2019-03-13.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Ej hanterad e-post hos JO

Läs mer…

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

Kommande besök till JO inkluderar en delegation från Myanmar och tjänstemän inom den belgiska polisen

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.