Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-12-27 Diarienummer:2015-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ca 500 manliga resenärer på en passagerarfärja hölls kvar utan att det fanns något stöd i lag för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-12-27 Diarienummer:7330-2016

  Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att en person togs med till förhör och hölls kvar för förhör trots att det inte fanns förutsättningar för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-12-21 Diarienummer:4183-2016

  Allvarlig kritik mot en universitetslektor vid Stockholms universitet för hennes agerande i samband med en ansökan om forskningsmedel m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-12-21 Diarienummer:7984-2016

  Anmälan mot Arbete och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun om handläggningen av två ärenden om vård enligt LVU; fråga om möjligheten att delegera beslut enligt 14 § LVU om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning

  Dölj information

  Sammanfattning

  Enligt nämndens delegationsordning hade beslut enligt LVU om att inte röja den unges vistelseort och om begränsning av umgänge delegerats till nämndens myndighetsutskott. En teamledare vid förvaltningen beslutade i avvaktan på utskottets beslut dels att vistelseorten för ett barn inte fick röjas för föräldrarna, dels att faderns umgänge med barnet skulle begränsas. Det finns enligt JO inte anledning att kritisera nämnden för hanteringen. I ärendet väcks dock frågan om möjligheten för en nämnd att över huvud taget delegera beslutanderätten i sådana ärenden.
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sitt avgörande HFD 2016 ref. 74 slagit fast att ett beslut om att med stöd av 14 § LVU hemlighålla ett barns vistelseort är ett beslut som avser myndighetsutövning och är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Ett sådant beslut träffas därför av delegationsförbudet i 6 kap. 34 § 3 kommunallagen. Beslutanderätten får därmed inte delegeras annat än i brådskande fall, och då bara till ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett.
  JO konstaterar att HFD:s avgörande leder till att beslut enligt LVU om att inte röja den unges vistelseort inte i någon situation kan delegeras till ett utskott eller till en tjänsteman. Enligt JO innebär HFD:s avgörande en ny syn på möjligheten att delegera beslutanderätten i sådana ärenden. Frågan är om det, när det gäller delegationsmöjligheten, går att göra någon skillnad mellan beslut om att inte röja den unges vistelseort och beslut om att begränsa umgänge.
  Det finns kommuner där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för sociala ärenden. Individärenden hanteras i dessa fall sällan av kommunstyrelsen. I stället behandlas de till stor del inom ett utskott. Syftet är att uppgifterna i ärendet, som till sin natur är känsliga, ska hanteras inom en trängre krets.
  Att ett beslut i ett individärende som rör tvång mot en enskild inte skulle få fattas av ett utskott kan enligt JO knappast överensstämma med hur lagstiftaren har avsett att sådana frågor ska hanteras. Enligt JO finns det anledning att göra en översyn av bestämmelserna om delegation i socialtjänstlagen och kommunallagen.
  Med stöd av 4 § lagen med instruktion för riksdagens ombudsmän lämnas beslutet över till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet).

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7984-2016.pdf (77kb)
 • Beslutsdatum:2017-12-20 Diarienummer:1556-2017

  Socialnämnden i Mönsterås kommun får kritik för placeringen av en ensamkommande gift flicka och för brister i uppföljningen av vården av flickan

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-12-19 Diarienummer:7488-2016

  Uttalanden om intagnas vistelse i ensamhet på Kriminalvårdens säkerhetsavdelningar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-12-13 Diarienummer:305-2016

  Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för handläggningen av ett ärende rörande ett barn som hade frihetsberövats i ett brottmål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-28 Diarienummer:263-2017

  Kritik mot Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Bärby för handläggningen av en fråga enligt 15 b § LVU om vård av en ungdom vid en låsbar enhet

  Läs mer
Sök beslut