Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:7477-2017

  En undersökning av några kommuners handläggning av LSS-ärenden med inriktning på frågan om handläggningstiderna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-12 Diarienummer:242-2017

  Kritik mot Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden i Kramfors kommun för att den inte har fattat ett formellt beslut om umgängesbegränsning efter det att en vårdnadshavare begärt ett utökat umgänge med sina barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-11 Diarienummer:5216-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hallstahammars kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:1270-2017

  Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun kritiseras för underlåtenhet att utreda och fatta beslut med anledning av en ansökan om bistånd till kontraktsvård

  Dölj information

  Sammanfattning

  En man stod åtalad vid tingsrätten för bl.a. misshandel. I stället för fängelse var påföljden skyddstillsyn med föreskrift om en behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, aktuell (30 kap. 9 § andra stycket 3 brottsbalken).

  För att en domstol ska kunna döma till kontraktsvård måste den ha tillgång till en kvalificerad utredning om den enskildes personliga förhållanden samt om förutsättningarna för verkställigheten av en sådan påföljd. Domstolen ska därför i de fall där kontraktsvård är aktuell hämta in ett yttrande, en s.k. personutredning, från
  Kriminalvården. Kriminalvården ska ombesörja den utredning som behövs för yttrandet. Förslag till en behandlingsplan ska utredas och upprättas av
  Kriminalvården. Förslaget ska alltid utformas i samverkan med socialtjänsten. Kostnaderna för kontraktsvård fördelas mellan Kriminalvården och i regel socialtjänsten.

  Tingsrätten hämtade in en personutredning från Kriminalvården. Mannen ansökte inom ramen för utredningen om bistånd till kontraktsvård hos områdesnämnden. Områdesnämnden kom dock inte, bl.a. med hänsyn till rådande personalsituation, att utreda mannens ansökan om bistånd till kontraktsvård och fattade inte heller något beslut i ärendet. Kriminalvården saknade därmed förutsättning att lämna ett förslag om en lämplig form av behandling som alternativ till fängelse till tingsrätten.

  JO uttalar i beslutet att Kriminalvårdens yttrande och förslag till en behandlingsplan ligger till grund för domstolens val av påföljd för den enskilde. Domstolen kan i praktiken inte döma den enskilde till kontraktsvård om den inte har ett förslag till en behandlingsplan. Kriminalvårdens förslag till en sådan plan kan därför få en mycket stor betydelse för den enskilde.

  Områdesnämndens underlåtenhet att utreda och fatta beslut med anledning av mannens ansökan om bistånd till kontraktsvård ledde till att Kriminalvården inte kunde
  lämna ett förslag till en behandlingsplan till domstolen. Enligt JO är detta inte acceptabelt. JO kritiserar områdesnämnden för sin underlåtenhet att utreda mannens
  ansökan om bistånd till kontraktsvård och fatta beslut i ärendet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1270-2017.pdf (99kb)
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:722-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för hanteringen av upphittade pass

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:5958-2017

  Kritik mot Tekniska nämnden i Norrköpings kommun och Polismyndigheten för brister i handläggningen av en ansökan om tillstånd att använda offentlig mark för en uteservering och av återkallelsen av tillståndet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:6539-2017

  Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner får kritik för att en vårdnadsutredning inte kommunicerades med parterna innan den lämnades till domstolen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-03 Diarienummer:1963-2017

  Kritik mot en familjebehandlare vid socialförvaltningen i Norrtälje kommun för bl.a. uttalanden i ett e-postmeddelande till den ena partens ombud i en tvist rörande vårdnad, boende och umgänge

  Läs mer
Sök beslut
 
Lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en kanslichef

Tillsatt tjänst: It-ansvarig, ADM 260-2018

Illustration datum Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 19/12

Onsdagen den 19 december håller JO öppet kl. 09.00–11.30.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Kamerabevakning i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över över betänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Samverkan mot terrorism

JO har yttrat sig över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Hemliga tvångsmedel

JO har yttrat sig över betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.