Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-02-07 Diarienummer:1060-2017

  Socialnämnden i Västerviks kommun får allvarlig kritik för att nämnden låtit vården enligt 3 § LVU av en ung man upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha fattat ett beslut om att vården skulle upphöra

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-31 Diarienummer:647-2017

  Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö kommun får kritik för att ha fattat ett beslut om vistelseförbud för en anhörig till en boende på ett vård- och omsorgsboende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-30 Diarienummer:5541-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att handläggningen av ett ärende om vapentillstånd avbröts i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:2490-2017

  Försäkringskassan kritiseras för hanteringen av en handling som den försäkrade lämnade in med anledning av ett interimistiskt beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:5607-2017

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun får kritik för att nämnden hämtade två barn i skolan sedan en domstol hade beslutat att en fader skulle ha ensam vårdnad om barnen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En domstol beslutade att en fader skulle ha ensam vårdnad om två barn. Vid den tidpunkten bodde barnen hos modern. Samma dag som domen meddelades sökte fadern stöd från socialtjänsten och ville att barnen skulle placeras i ett jourhem. Socialnämnden beslutade att barnen skulle ges vård i ett jourhem och dagen efter hämtade två socialsekreterare barnen från skolan och placerade dem i
  jourhemmet.

  När en domstol har beslutat om ändring av vårdnaden om ett barn är det i första hand föräldrarna själva som ska se till att barnet lämnas över till den förälder som har fått
  vårdnaden om barnet. Socialtjänsten får bistå föräldrarna när ett barn ska flytta från den ena till den andra föräldern. Det förutsätter dock båda föräldrarnas samtycke, och
  socialtjänstens åtgärder ska ske i samråd med dem. Om föräldrarna är oense får vårdnadshavaren i stället vända sig till en domstol och begära verkställighet av det som domstolen har bestämt enligt reglerna om verkställighet i föräldrabalken.

  Det fanns enligt JO i och för sig rättsliga förutsättningar för nämnden att bevilja faderns ansökan om vård i jourhem för barnen. För att beslutet skulle kunna verkställas krävdes det dock att vårdnaden faktiskt hade flyttats över till fadern. I det
  här fallet bodde barnen hos modern. En placering av barnen i jourhemmet förutsatte därför att modern medverkade till att barnen först flyttades över till fadern. Modern fick inte någon möjlighet att frivilligt medverka till det så att beslutet om bistånd kunde verkställas. JO framhåller att det inte kommit fram något som helst skäl till att situationen var så akut att det var nödvändigt att flytta barnen omedelbart. Tvärtom framstår det enligt JO som att brådskan orsakades av nämndens bristande kunskaper om de regler som gäller när beslut om bistånd ska verkställas. Nämndens agerande
  står i uppenbar strid med hur socialtjänsten ska arbeta. JO ser allvarligt på nämndens agerande och kritiserar den för bristerna i handläggningen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5607-2017.pdf (187kb)
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:7452-2017

  Arbetsförmedlingen kritiseras för handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-24 Diarienummer:3273-2018

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

  Läs mer
Sök beslut