Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-02-14 Diarienummer:2000-2019

  Social- och omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun får kritik för brister i utformningen av ett beslut om s.k. umgängesbegränsning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-02-12 Diarienummer:3892-2018

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tidaholm, för att ha meddelat ett beslut som strider mot censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-02-11 Diarienummer:5634-2017

  Allvarlig kritik mot Rättspsykiatri Vård Stockholm, sektion Syd, för ordningsregler som innebär ett generellt förbud mot viss muntlig kommunikation och innehav av journalhandlingar. Även kritik för bristfällig dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-02-11 Diarienummer:5875-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Flens kommun för att nämnden inte frågade den enskilde om han ville ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En man hade beviljats insatsen bostad med särskild service enligt
  9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Mannen hade en förvaltare med uppdraget att bevaka rätt och sörja för person.

  Vid flera tillfällen uppgav mannen för socialnämndens handläggare att han inte trivdes på boendet, att han inte längre ville bo kvar där och att han önskade ett annat boende. Vid andra tillfällen uttryckte mannen att han trivdes på boendet.

  Insatser som ges med stöd av LSS förutsätter att den enskilde själv begär dem. Mannens vilja att ta emot insatsen var således avgörande för om insatsen skulle kvarstå. I beslutet uttrycker JO förståelse för att myndigheten i en situation som denna försöker motivera den enskilde att fortsätta ta emot insatsen när denne är ambivalent till insatsen. Handläggningen uppvisade respekt för mannens självbestämmande och en god samverkan mellan honom, förvaltaren och nämnden.

  En fråga som uppkom var om mannen vid sina upprepade kontakter med nämnden kunde anses ha ansökt om bistånd eller uttryckt sig på ett sådant sätt att nämnden i vart fall borde ha frågat honom om han ville ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). JO anser att mannen hade uttryckt sig på ett sådant sätt att handläggaren åtminstone borde ha frågat honom om han ville ansöka om bistånd.

  Nämnden verkar ha varit av uppfattningen att det ankom på mannens förvaltare att ansöka om bistånd. Oavsett förvaltaruppdragets utformning kan den enskilde i vissa
  situationer tillerkännas viss självständighet. JO uttalar att insatser enligt socialtjänstlagen är ett område inom vilket en enskild som regel bör tillerkännas viss självständighet trots förekomsten av en förordnad förvaltare. Det var därför inte tillräckligt att hänvisa honom till att kontakta förvaltaren för att med denne diskutera
  frågan.

  Genom att inte klarlägga om mannen ville ansöka om bistånd, brast nämnden i sin handläggning.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5875-2018.pdf (266kb)
 • Beslutsdatum:2020-02-10 Diarienummer:3182-2018

  En polis har förmedlat en felaktig uppfattning om att det inte var tillåtet att fotografera en polis i tjänst i en viss situation och förmått en person att radera de fotografier som tagits på polisen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-02-10 Diarienummer:3233-2018

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Olofströms kommun. Nämnden hämtade två syskon i förskolan och tog med dem till en lokal som tillhörde socialtjänsten utan att vårdnadshavarna hade samtyckt till detta m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-02-05 Diarienummer:O 7-2018

  Mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården för isoleringen av intagna i häkte

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-31 Diarienummer:7504-2018

  Kritik mot vårdcentralen Nävertorp inom Region Sörmland för att på begäran av en annan myndighet ha lämnat ut journaluppgifter utan att kontrollera att patienten samtyckte till det

  Läs mer
Sök beslut