Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-02-07 Diarienummer:1060-2017

  Socialnämnden i Västerviks kommun får allvarlig kritik för att nämnden låtit vården enligt 3 § LVU av en ung man upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha fattat ett beslut om att vården skulle upphöra

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-31 Diarienummer:647-2017

  Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö kommun får kritik för att ha fattat ett beslut om vistelseförbud för en anhörig till en boende på ett vård- och omsorgsboende

  Dölj information

  Sammanfattning

  En maka till en boende på ett vård- och omsorgsboende
  meddelades ett beslut som innebar att hon inte fick vistas i sin makes bostad och i tillhörande gemensamhetsutrymmen samt i övriga lokaler där kommunen bedrev vård och omsorg. Beslutet fattades av en enhetschef och en verksamhetschef och hade inte stöd i någon delegationsordning. Maken hyrde sin bostad genom ett hyreskontrakt med kommunen. Med hyresrätten följde även en rätt för maken att vistas i utrymmen som var gemensamma för de boende.

  JO uttalar att en anhörig till en boende på ett vård- och omsorgsboende ska ges goda möjligheter att besöka honom eller henne. Om det finns behov av att begränsa den
  möjligheten måste inte bara den boendes rättigheter i egenskap av hyrestagare beaktas, utan inskränkningar i besöksrätten som utgör ett intrång i den boendes eller
  den anhöriges rättigheter enligt Europakonventionen ska ha stöd i lag.

  Enligt JO innebar beslutet i detta fall dels en begränsning i makens nyttjanderätt till sin hyresrätt, dels ett intrång i makans rätt till familjeliv enligt Europakonventionen. JO
  konstaterar att det inte fanns lagstöd för att besluta att makan inte fick vistas i makens bostad eller i tillhörande gemensamhetsutrymmen. Med stöd i de principer som
  allmänt har ansetts gälla för en enskilds tillträde till en myndighets lokaler kunde makan i och för sig förbjudas att vistas i andra lokaler där kommunen bedrev vård och
  omsorg. Ett beslut om vistelseförbud är ett beslut i kommunallagens mening, som ska begränsas i tiden. Det var därför en uppgift för nämnden att fatta beslut i saken.
  Nämnden kan delegera rätten att besluta i en sådan fråga till t.ex. en anställd.

  Nämnden får kritik för att den utan rättsligt stöd fattade ett beslut som innebar begränsningar i makens nyttjande av sin hyresrätt, för att beslutet om vistelseförbud för makan omfattade makens bostad med tillhörande gemensamhetsutrymmen, för att beslutet inte fattades av behöriga tjänstemän och för att det inte tidsbegränsades.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  647-2017.pdf (220kb)
 • Beslutsdatum:2019-01-30 Diarienummer:5541-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att handläggningen av ett ärende om vapentillstånd avbröts i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:2490-2017

  Försäkringskassan kritiseras för hanteringen av en handling som den försäkrade lämnade in med anledning av ett interimistiskt beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:5607-2017

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun får kritik för att nämnden hämtade två barn i skolan sedan en domstol hade beslutat att en fader skulle ha ensam vårdnad om barnen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:7452-2017

  Arbetsförmedlingen kritiseras för handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-24 Diarienummer:3273-2018

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

  Läs mer
Sök beslut