Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-12-04 Diarienummer:3515-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Rättviks kommun för bl.a. genomförandet av ett s.k. barnsamtal med en 14-årig pojke i hans skola; fråga bl.a. om nämnden i tillräcklig grad beaktade barnets behov av skydd för sin integritet innan nämnden sökte upp honom

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-12-04 Diarienummer:4009-2018

  Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås kommun kritiseras för dröjsmål med att överlämna en ansökan om ett offentligt biträde till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-12-03 Diarienummer:1432-2018

  Allvarlig kritik mot Migrationsverket för hanteringen av en fråga om att en förvarstagen skulle friges och kritik mot Polismyndigheten för bristfälligt dokumenterade rutiner

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-29 Diarienummer:6774-2017

  Allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Tysslinge för att personalen i strid med 2 kap. 6 § regeringsformen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet

  Dölj information

  Sammanfattning

  I september 2017 genomförde JO en Opcat-inspektion av Statens
  institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Tysslinge. Vid granskningen kom det fram att en intagen ungdom, A.A., vid ett tillfälle i juni 2017, hade lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen sedan han blivit aggressiv.

  I beslutet uttalar JO att det naturligtvis inte får förekomma att det bland personalen på de särskilda ungdomshemmen utvecklas en uppfattning om att man, vid sidan av de särskilda befogenheterna i LVU, har andra oskrivna befogenheter som i realiteten innebär att personalen i strid med 2 kap. 6 § regeringsformen, RF, vidtar
  tvångsåtgärder mot de intagna ungdomarna. Utifrån hur SiS har beskrivit den aktuella händelsen, fanns det enligt JO uppenbarligen förutsättningar för att avskilja A.A. enligt 15 c § LVU. Det fattades dock inte något beslut om avskiljning, och A.A. fördes inte heller till något särskilt avskiljningsrum. Han hölls i stället fast till dess att han, enligt personalens uppfattning, hade lugnat sig. Varken i den upprättade journalanteckningen eller i institutionschefens redogörelse för händelseförloppet finns det något som tyder på att personalens avsikt med ingripandet var att föra A.A. till ett
  avskiljningsrum. Enligt JO framstår det därför närmast som att personalen lade ned och höll fast A.A. mot golvet utan att avsikten från början varit att avskilja A.A.

  JO uttalar att det inte har kommit fram att situationen var sådan att det fanns stöd för personalens agerande att hålla fast A.A. mot golvet i stället för att avskilja honom. När A.A. lades ned och hölls fast mot golvet skedde det i strid med det grundlagsfästa skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § RF.

  JO uttalar att det inträffade naturligtvis är helt oacceptabelt och att SiS ungdomshem Tysslinge förtjänar allvarlig kritik. JO förutsätter att SiS omgående vidtar åtgärder i form av utbildningsinsatser och allmänna diskussioner om var gränserna för de särskilda befogenheterna går.

  JO finner skäl att skicka en kopia av beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Socialstyrelsen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6774-2017.pdf (277kb)
 • Beslutsdatum:2019-11-22 Diarienummer:4942-2018

  Socialnämnden i Vara kommun får kritik för att den ensidigt bestämt hur ett barns umgänge med vårdnadshavaren skulle utformas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-21 Diarienummer:5040-2018

  Kritik mot Migrationsverket för att ha ställt ingående frågor om en asylsökandes skyddsskäl utan att först ha förordnat ett offentligtbiträde

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:5866-2018

  Anmälan mot Finansinspektionen om ett inlägg som publicerades på myndighetens twitterkonto

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:923-2018

  Kritik mot Migrationsverket för bristfällig underrättelse om ett beslut

  Läs mer
Sök beslut