Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:5866-2018

  Anmälan mot Finansinspektionen om ett inlägg som publicerades på myndighetens twitterkonto

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:923-2018

  Kritik mot Migrationsverket för bristfällig underrättelse om ett beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-30 Diarienummer:3407-2018

  Kritik mot Bildningsstyrelsen i Avesta kommun för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet efter ett kritiskt inlägg på Facebook

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-22 Diarienummer:3390-2019

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Härnösand för långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och för brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring i samma mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-21 Diarienummer:7105-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Haninge kommun för att en socialsekreterare upprättat och lämnat in ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

  Dölj information

  Sammanfattning

  Under ett pågående ärende om verkställighet enligt 21 kap.
  föräldrabalken, FB, lämnade en socialsekreterare ett yttrande till tingsrätten.

  JO uttalar att det inte finns något lagligt stöd för en socialnämnd att på eget initiativ yttra sig till domstolen i ett ärende om verkställighet enligt 21 kap. FB. Varken nämnden eller en enskild tjänsteman bör därför på eget initiativ yttra sig till domstolen i ett sådant ärende. När ett yttrande, trots avsaknad av lagligt stöd, ändå lämnas in till
  domstolen av någon från socialtjänsten finns det enligt JO också en stor risk för att nämnden kan uppfattas som partisk redan genom att yttrandet upprättas. Utrymmet för en enskild tjänsteman att skriva ett yttrande i ett ärende om verkställighet, utan att nämnden uppfattas som partisk, är därför ytterst begränsat. Enligt JO är det aktuella yttrandet inte heller begränsat till en redogörelse för faktiska omständigheter, utan det innehåller åsikter och framstår i delar närmast som en partsinlaga.

  I beslutet konstaterar JO att handläggningen inte har skett i enlighet med de krav på opartiskhet och saklighet som uppställs i 1 kap. 9 § regeringsformen, RF, och nämnden kritiseras både för att yttrandet över huvud taget upprättades och för att det lämnades in till tingsrätten.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7105-2018.pdf (76kb)
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:1138-2018

  Vissa frågor om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Även kritik mot myndigheten för att ha brustit iserviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:3160-2017

  Kritik mot Region Norrbotten och en hälsocentral inom regionen för bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:5310-2018

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Uppsala, för flera brister i hanteringen av en intagens vistelse vid en sjukvårdsinrättning

  Läs mer
Sök beslut