Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-04-10 Diarienummer:3996-2018

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för hanteringen av en begäran om att ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-05 Diarienummer:539-2018

  Kritik mot en rådman vid Varbergs tingsrätt för avfattningen av ett domslut i en tvistemålsdom och för handläggningen av frågor om rättelser och komplettering av domen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-03 Diarienummer:4660-2017

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skogome om förtroenderådets möjligheter att sprida information

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-02 Diarienummer:6223-2017

  Förundersökningsbegränsning på grund av den misstänktes funktionsnedsättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-25 Diarienummer:7094-2018

  Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-20 Diarienummer:3409-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande service gentemot en enskild som skrivit in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-19 Diarienummer:2845-2017

  Socialnämnden i Melleruds kommun får allvarlig kritik för att ha dröjt med att underrätta ett särskilt ungdomshem om att stöd för vård enligt 3 § LVU inte fanns och för att inte ha återkallat en begäran om s.k. polishandräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-15 Diarienummer:7734-2017

  Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende om handräckning

  Dölj information

  Sammanfattning

  Till följd av en domstols beslut om att en person skulle tas in på en rättspsykiatrisk undersökningsenhet, framställde en tjänsteman vid Rättsmedicinalverket (RMV) en begäran om polishandräckning för verkställighet av intagningsbeslutet. Till begäran bifogades de underliggande domstolsbesluten. Tjänstemannen vid RMV saknade dock behörighet att begära handräckning. Vidare angavs i handräckningsbegäran att omhändertagandet för inställelsen fick ske från ett visst datum. Intagningsbeslutet hade dock inte fått laga kraft det angivna datumet. Trots dessa omständigheter verkställde Polismyndigheten handräckningen innan intagningsbeslutet hade fått laga kraft. Till följd av detta kom personen i fråga att felaktigt frihetsberövas under uppskattningsvis en timme.
  När det gäller handläggningen vid RMV konstaterar JO att regleringen på området - liksom myndighetens skriftliga handledning - ger tydliga besked om när ett beslut får verkställas och vem som får begära handräckning. Eftersom RMV:s personalansvarsnämnd har tilldelat den berörde tjänstemannen en varning för det inträffade finner JO dock inte skäl att ytterligare kommentera handläggningen vid RMV.
  När det gäller handläggningen vid Polismyndigheten konstaterar JO att det av myndighetens handbok om handräckningar framgår att det ska kontrolleras att den som begär handräckning är behörig. I detta fall framgick det inte av handräckningsbegäran att så var fallet. Berörd befattningshavare vid Polismyndigheten borde därför ha vidtagit åtgärder för att kontrollera behörigheten. Berörd befattningshavare borde i detta fall inte heller ha förlitat sig på den uppgift om tidpunkten för verkställbarhet som lämnades i handräckningsbegäran. Enligt JO kan Polismyndigheten inte undgå kritik för bristerna i den formella kontrollen i handräckningsärendet. JO förutsätter att myndigheten följer upp det inträffade och vidtar åtgärder så att liknande incidenter inte inträffar i framtiden.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7734-2017 .pdf (366kb)
Sök beslut