Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-06-04 Diarienummer:2050-2018

  Kritik mot psykiatrin inom tre regioner för rutiner som innebär att samtliga patienter med diagnosen adhd måste gå med på övervakade urinprovskontroller för att komma i fråga för behandling med centralstimulerande läkemedel

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-04 Diarienummer:5286-2018

  Kritik mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för bristfällig hantering av en ändring av vissa riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel samt för bristande handläggning av ett ärende om utlämnande av allmän handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-03 Diarienummer:6849-2018

  Bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger på en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-28 Diarienummer:3801-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att cancerbehandlingen av en multisjuk äldre man blivit kraftigt fördröjd och för brister i omvårdnaden m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-26 Diarienummer:5243-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för att rutiner vid matvägran inte har följts och för bristfällig dokumentation m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-19 Diarienummer:1468-2019

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun för brister i handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och kritik mot en tjänsteman för en uppmaning att radera mejl

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-18 Diarienummer:7851-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i ett ärende om ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen utan avgränsning ha begärt in en stor mängd handlingar med sekretesskyddat innehåll

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-12 Diarienummer:8337-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ha fattat ett beslut som står i strid med gällande förordning

  Dölj information

  Sammanfattning

  Den 22 december 2017 beslutade Kriminalvården att transporter som överlämnats av Polismyndigheten med stöd av 29 a § polislagen (1984:387) endast skulle utföras i den utsträckning som Kriminalvårdens transportkapacitet medgav. Av myndighetens beslut framgår att Kriminalvårdens transportorganisation inte var uppbyggd för att hantera annat än planerade inrikestransporter under dagtid vid tiden för beslutet. Därmed kunde det uppstå situationer där myndigheten inte kunde utföra en transport inom den tid som krävs. Vidare var Kriminalvården tvungen att säkerställa att det fanns kapacitet att bedriva myndighetens ordinarie verksamhet vid anstalter, häkten och frivården samt att transportera intagna inom kriminalvården. Som en följd av detta hade Kriminalvården bara ytterst begränsade resurser att bistå Polismyndigheten med att utföra transporter under den tid som Kriminalvårdens transportorganisation byggdes ut.

  I sitt beslut konstaterar chefsJO att Kriminalvårdens beslut står i direkt strid med 6 § första stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården, där det anges att myndigheten ska verkställa bl.a. de transporter som Polismyndigheten överlämnar med stöd av 29 a § polislagen. ChefsJO konstaterar vidare att avsikten med regeringens styrning av sina myndigheter genom bl.a. förordningar är att skapa tydlighet och förutsebarhet. Kriminalvårdens beslut har motverkat detta syfte och därmed en av grunderna i en rättsstat. Kriminalvårdens beslut har också fått allvarliga konsekvenser för enskilda frihetsberövade, och bl.a. barn och unga omhändertagna för vård har blivit kvar i polisarrester i väntan på transport. Av dessa skäl riktar chefsJO allvarlig kritik mot Kriminalvården för myndighetens agerande.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  8337-2018.pdf (193kb)
Sök beslut