Inspektioner

JO inspekterar regelbundet myndigheter och domstolar

  • Den 18–19 februari inspekteras Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun. Inspektionen leds av byråchefen Charlotte Håkansson. 
  • Den 19 februari inspekteras Socialnämnden, familjerätten, i Norrköpings kommun. Inspektionen leds av JO Thomas Norling. 
  • Den 25–26 februari inspekteras Polismyndigheten, arresten i Varbergs kommun. Inspektionen leds av Opcat-enhetens bitr. enhetschef Karl Lorentzon. 

Vid en inspektion går justitieombudsmannen och medarbetare igenom akter och andra dokument. Man träffar myndighetens ledning och tjänstemän och diskussioner förs under inspektionens gång. En inspektion avslutas med att ombudsmannen inför myndighetens ledning redogör för de eventuella felaktigheter och brister som har noterats under inspektionen och vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa dessa. En fråga som inte har kunnat lösas under inspektionsbesöket kan leda till att ombudsmannen tar ett initiativ, dvs. lägger upp ett nytt ärende som utreds av JO. Inspektionerna dokumenteras med inspektionsprotokoll.

Opcat-inspektioner

I sin roll som nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – inspekterar JO platser där människor är frihetsberövade. Inspektionerna genomförs av en särskild enhet hos JO, Opcat-enheten, och besöken dokumenteras med protokoll. Läs mer om JO:s Opcat-verksamhet och ta del av Opcat-protokollen.

Senast publicerade protokoll