När en anmälan kommer in till JO

När en anmälan kommer in till JO registreras den i JO:s ärendehanteringssystem och förses med ett nummer – diarienummer. Numret används vid bl.a. kommunikationen mellan JO och anmälaren.

Därefter fördelas ärendet till den JO som ansvarar för tillsynen av den myndighet som anmälan gäller och en handläggare utses.

Inledande granskning

Alla anmälningar granskas av erfarna jurister. Drygt två tredjedelar av alla anmälningar skrivs av efter en inledande granskning.  Anmälaren underrättas om detta i ett beslut. Att en anmälan skrivs av – inte utreds – betyder inte att den har ansetts obefogad. Det finns flera skäl till att JO inte utreder en anmälan. Du kan läsa om de vanligaste skälen här.

Utredning

En utredning börjar ofta med att JO:s handläggare tar kontakt per telefon med den tjänsteman som handlagt ärendet på den anmälda myndigheten. Det är också vanligt att myndighetens handlingar i ärendet lånas in och granskas.

Myndigheterna är skyldiga att lämna de upplysningar och det material som JO begär, ingen sekretess kan åberopas gentemot JO.

Om den inhämtade informationen visar att ärendet inte behöver utredas ytterligare upprättas ett beslut. Ungefär en tredjedel av alla klagomål skrivs av efter en sådan liten utredning.

Om anmälan behöver utredas ytterligare remitteras anmälan till den aktuella myndigheten. Det innebär att JO skickar en kopia av anmälan med eventuella bilagor och en begäran om att myndigheten ska komma in med ett yttrande och en bedömning av vad som hänt i ärendet. Myndighetens skriftliga svar, remissvaret, skickas till anmälaren för kommentarer om ärendet berör anmälaren själv. Anmälaren har då möjlighet att bemöta det som myndigheten svarat.

Beslut

När utredningsarbetet är klart arbetar handläggaren fram ett beslutsförslag. JO beslutar i ärendet och kopior av beslutet skickas till anmälaren och berörd myndighet.

En större utredning tar normalt cirka sex–tolv månader beroende på hur komplicerat ärendet är.

JO-beslut av särskilt intresse publiceras på webbplatsen. Vissa av besluten tas också in i JO:s ämbetsberättelse.

Alla anmälningar utreds inte

Senast uppdaterad 2020-02-13