Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter vid JO:s ärendehandläggning

Uppgifter som lämnas till JO i ett tillsynsärende behandlas i myndighetens elektroniska ärendehanteringssystem. Systemet består av elektroniska akter i vilka diarieuppgifter och elektroniska handlingar registreras. JO är personuppgifts­ansvarig för behandlingen i ärendehanteringssystemet.  

Ändamålet med behandlingen är att handlägga ärenden i enlighet med JO:s instruktion. Personuppgifter lämnas ut till anmälare och anmälda tjänstemän/myndigheter. Personuppgifter lämnas också ut i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Personuppgifter kan komma att publiceras i JO:s ämbetsberättelse, praxisdatabas eller på myndighetens webbplats. 

Enligt 26 § personuppgiftslagen har var och en rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas hos JO om den sökande. En sådan begäran ska göras skriftligen hos JO och vara undertecknad av den sökande själv. Enligt 28 § personuppgiftslagen har den registrerade rätt att begära rättelse om JO har behandlat uppgifter om denne felaktigt.

Om du har frågor om eller synpunkter på JO:s personuppgifts­behandling är du välkommen att kontakta myndighetens personuppgiftsombud Charlotte De Geer Fällman på telefon 08-786 50 85.

Senast uppdaterad 2017-05-24