ChefsJO Elisabet Fura

ChefsJO sedan 2012.

Foto: Pernille Tofte

Bakgrund

Jur. kand. vid Stockholms universitet 1979. Under åren 1985–2003 arbetade Elisabet Fura som advokat och var bland annat ordförande i Sveriges advokatsamfund (1999–2001). Hon har deltagit i flera offentliga utredningar i Sverige och har också en rad internationella uppdrag bakom sig. I april 2003 valdes Elisabet Fura till domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sedan september 2010 är hon hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.
CV »»

Ansvarsområden

  • Försvarsmakten samt övriga till Försvarsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde; Fortifikationsverket.
  • Kriminalvården, övervakningsnämnder.
  • Socialförsäkringar (sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring; bostadsbidrag och andra inkomstprövade förmåner; barnbidrag; underhållsstöd m.m.); Inspektionen för socialförsäkringen; Pensionsmyndigheten.
  • Tillämpningen av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS).
  • Offentlig upphandling; konsumentskydd, marknadsföring, pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet; ärenden rörande aktiebolag och handelsbolag, firmaskydd, handelsregister, patent, varumärken och mönster; övriga till Näringsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. Statskontoret; Ekonomistyrningsverket; Kammarkollegiet; Statens överklagandenämnd; Statens skaderegleringsnämnd; Arbetsgivarverket; Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor; Statens fastighetsverk; Statens tjänstepensionsverk, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd; Finansinspektionen, Bokföringsnämnden, Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen; Konjunkturinstitutet; Statistiska centralbyrån; Statens ansvarsnämnd. Diskrimineringsombudsmannen; Nämnden mot diskriminering, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Svenska kraftnät.
  • Klagomål utanför JO:s kompetensområde; skrifter med oklara yrkanden.
  • Opcat-enheten.
Senast uppdaterad 2015-02-02