ChefsJO

Posten som chefsJO är vakant. Elisabeth Rynning tillträder som ny chefsJO den 5 september 2016. 

Bakgrund

Elisabeth Rynning doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i offentlig rätt 1996 och var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet 2003–2012. Elisabeth Rynning har varit författare och medförfattare till ett stort antal svenska och internationella vetenskapliga publikationer inom främst medicinrättens område, bland annat avseende integritetsfrågor i vård och forskning samt användning av ny teknik.

Hon har också medverkat som expert/sakkunnig i flera offentliga utredningar om exempelvis patientdata, skyddsåtgärder inom vård och omsorg och biobanker. Utöver detta har hon bland annat varit styrelseledamot i Nationellt centrum för kvinnofrid och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik och Pressens Opinionsnämnd.

Ansvarsområden

  • Försvarsmakten samt övriga till Försvarsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde; Fortifikationsverket.
  • Kriminalvården, övervakningsnämnder.
  • Socialförsäkringar (sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring; bostadsbidrag och andra inkomstprövade förmåner; barnbidrag; underhållsstöd m.m.); Inspektionen för socialförsäkringen; Pensionsmyndigheten.
  • Tillämpningen av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS).
  • Offentlig upphandling; konsumentskydd, marknadsföring, pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet; ärenden rörande aktiebolag och handelsbolag, firmaskydd, handelsregister, patent, varumärken och mönster; övriga till Näringsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. Statskontoret; Ekonomistyrningsverket; Kammarkollegiet; Statens överklagandenämnd; Statens skaderegleringsnämnd; Arbetsgivarverket; Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor; Statens fastighetsverk; Statens tjänstepensionsverk, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd; Finansinspektionen, Bokföringsnämnden, Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen; Konjunkturinstitutet; Statistiska centralbyrån; Statens ansvarsnämnd. Diskrimineringsombudsmannen; Nämnden mot diskriminering, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Svenska kraftnät.
  • Klagomål utanför JO:s kompetensområde; skrifter med oklara yrkanden.
  • Opcat-enheten.
Senast uppdaterad 2016-08-22