Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

yrkande
En begäran om något.
åtalspreskription
När en viss tid har förflutit efter att ett brott har begåtts, utan att man har hittat den skyldige, är det inte längre möjligt att väcka åtal. De olika tidsfristerna, som varierar beroende på hur allvarligt brottet är, anges i brottsbalken.
återförvisning
(återförvisas, återförvisades) Målet skickas tillbaka till den lägre instansen, oftast för vidare utredning.
återställande av försutten tid
Om någon har försummat att överklaga ett avgörande i rätt tid och detta beror på ett oförutsett eller ursäktligt hinder – så kallat "laga förfall" – kan ny tid beviljas.
överklaga
En begäran om ny prövning i högre instans av en domstols eller myndighets beslut. Överklagande måste ske skriftligt inom fastställd tid, vanligen två till tre veckor.
överklagandehänvisning
Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
överrätt
En domstol som är överordnad en annan domstol, t.ex. hovrätt i förhållande till tingsrätt. Se även allmän domstol och fövaltningsdomstol.