Allvarlig JO-kritik mot Skånepolisen

JO har granskat ansvaret för brister i uppgiftssamlingar vid dåvarande Polismyndigheten i Skåne och kritiserar länspolismästaren, chefen för länskriminalavdelningen, chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund och den polis som byggde upp samlingarna.

Bild på JO Cecilia Renfors Fotograf: JOJO Cecilia Renfors

Efter uppgifter i media om att dåvarande Polismyndigheten i Skåne hade ett olagligt register över mer än 4 000 romer kom det in nio anmälningar till JO. Personuppgiftsbehandlingen i registren har granskats av bland andra Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och åklagare. 

– Med de allvarliga brister som konstaterats i de två uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer respektive Kringresande var det angeläget för mig att närmare granska ansvaret för dessa brister inom Polismyndigheten i Skåne, säger JO Cecilia Renfors.

I beslutet anges att de brister som funnits i uppgiftssamlingarna fick mycket allvarliga konsekvenser. Särskilt den bristande gallringen har medfört att det byggdes upp ett mer eller mindre permanent släktregister över personer med romskt ursprung. De två uppgiftssamlingarna har de facto fått karaktären av ett register över etnisk tillhörighet.

Ansvarsfördelningen inom myndigheten har varit mycket oklar vilket var en förutsättning för bristerna i uppgiftssamlingarna. Bland annat medförde den att beslut i praktiken fattades av personer som inte hade behörighet till det, att det saknades styrning och kontroll över vilka uppgiftssamlingar som byggdes upp och att det fanns mycket begränsade möjligheter att upptäcka missförhållanden. Vidare saknades tekniska möjligheter att tillämpa myndighetens rutiner för loggning, gallring och markering av personer som det inte fanns brottsmisstankar mot. Trots att myndigheten kände till detta vidtog man inte några åtgärder. 

Det inträffade visar på omfattande och allvarliga brister inom kriminalunderrättelseverksamheten. JO riktar därför allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne.

– Ansvaret för de grundläggande bristerna när det gäller myndighetens organisation, instruktioner och praxis vilar på polismyndigheten och dess högsta chef, länspolismästaren. Det vilar också ett tungt ansvar på de personer som innehaft befattningen som chef för länskriminalavdelningen. Jag är mycket kritisk också till chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, som hade ett ansvar för att uppgiftssamlingarna byggdes upp, och till den polis som byggde upp dem, säger JO Cecilia Renfors.

– Jag vill poängtera att det förtroende som lagstiftaren har gett Polismyndigheten, genom den omfattande rätten att behandla uppgifter inom kriminalunderrättelseverksamheten, förutsätter att man noggrant efterlever och respekterar polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser, avslutar JO Cecilia Renfors.

Kontakt: Föredragande Jens Västberg, tel: 08-786 50 90, e-post: jens.vastberg@jo.se 

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2015-03-17