Allvarlig kritik mot vårdgivare för hanteringen av patientjournaler

Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot vårdgivare inom Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting för att man låter ett företag sköta journalföring i patientjournaler trots att det inte är förenligt med sekretessreglerna.

Bild på JO Wiklund Fotograf: Pernille TofteJO Lilian Wiklund

Vårdgivarna har ingått avtal med ett företag om hjälp med journalföring av patientuppgifter. Arbetet består i att läkarsekreterare som är anställda hos företaget, på distans lyssnar av inlästa diktat och skriver in uppgifterna i patientens journal. Hanteringen är helt elektronisk och ingen information lagras utanför landstingets/regionens it-system.

Företagets läkarsekreterare omfattas inte av den tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för landstingets/regionens egen personal. Frågan om uppgifterna i patientjournalerna kan göras tillgängliga för läkarsekreterarna är därför i första hand beroende av om ett utlämnande kan ske utan att det innebär men (skada) för den som skyddas av sekretessen.

Personal som har tystnadsplikt enligt OSL omfattas av ett straffrättsligt ansvar enligt brottsbalken och kan alltså dömas för brott mot tystnadsplikt. Det gäller inte för läkarsekreterarna i företaget. Enligt JO Lilian Wiklund får den – ofta mycket integritetskänsliga – information som behandlas därmed ett svagare skydd i de här aktuella fallen. 

– Jag menar att det inte står klart att informationen kan lämnas ut till företagets personal för journalföring utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det är anmärkningsvärt att vårdgivarna inte har ägnat sekretessaspekterna större uppmärksamhet i samband med att avtalen ingicks, säger JO Lilian Wiklund.

De berörda vårdgivarna får allvarlig kritik för att de ingått avtal som innebär att landstinget/regionen lämnar ut patientuppgifter för journalföring till ett företag, trots att detta inte är förenligt med regelverket om sekretess.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2014-09-09