Brister i lagstiftningen när det gäller polisens rätt att använda tvångsåtgärder vid avvisnings- och utvisningsbeslut

JO Cecilia Renfors har i tre ärenden utrett vilka möjligheter polisen har att vidta tvångsåtgärder för att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut när Migrationsverket lämnat över ansvaret för att verkställa besluten till polisen.

JO Cecilia Renfors Fotograf: JOJO Cecilia Renfors

I ett ärende hade polisen hämtat en kvinna och hennes två barn som inte ville lämna landet frivilligt och kört dem till flygplatsen inför resan till hemlandet. I beslutet konstateras att den bestämmelse som polisen grundade hämtningsbeslutet på inte var tillämplig och det fanns inte heller något annat lagstöd för ingripandet.

– Det framgår av uttalanden i förarbetena till utlänningslagen att syftet med att överlämna ärendet till Polismyndigheten är att polisen ska kunna använda tvång när det behövs. Överlämnandebestämmelsen ger dock inte i sig någon sådan rätt för polisen säger JO Cecilia Renfors. Det finns inte heller något annat uttryckligt lagstöd för den åtgärd polisen vidtog, när de berörda inte tagits i förvar. 

I de två andra granskade ärendena var de berörda personerna tagna i förvar och polisen hade kört dem till deras hemlandsambassader för att ambassaderna skulle utfärda nödvändiga resehandlingar. Båda personerna hade inför besöken uppgett att de inte ville åka dit. I det ena ärendet gjorde den förvarstagne sådant motstånd under transporten till ambassaden att polisen ansåg sig tvungen att använda våld för att besöket skulle kunna genomföras. 

I besluten konstateras att varken lagtext eller förarbeten något tydligt besked om att polisen har rätt att genomföra ett ambassadbesök med en person som är tagen i förvar. Det är enligt JO Cecilia Renfors otillfredsställande att det inte framgår vilka befogenheter polisen har i detta avseende. 

Om den förvarstagne dessutom tydligt har gett uttryck för att han eller hon inte kommer att medverka måste polisen under alla förhållanden noggrant överväga om ett ambassadbesök ändå ska genomföras. Ett besök kan aldrig vara aktuellt att genomföra om inte polisen tror att syftet kommer att uppnås enbart genom den personliga närvaron. 

När det gäller polisens möjlighet att tillgripa våld konstateras i beslutet att det visserligen finns  lagbestämmelser som ger polisen rätt att använda visst våld mot en förvarstagen.

– Jag är dock tveksam till våldsanvändning i samband med ett ambassadbesök eftersom utgångspunkten är att verkställigheten ska genomföras på ett humant och värdigt sätt säger JO Cecilia Renfors. 

– I de aktuella ärendena har det varit fråga om inskränkningar av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna och det måste därför finnas ett uttryckligt lagstöd för polisens åtgärder. Det är enligt min mening nödvändigt att det tydliggörs i utlänningslagen vilka tvångsåtgärder polisen kan vidta som ett led i verkställigheten av avvisnings- och utvisningsbeslut konstaterar JO Cecilia Renfors avslutningsvis. 

Kontakt: Föredragande Marie-Louise Collin, tel: 08-786 40 66, e-post: marie-louise.collin@jo.se

Läs hela besluten

Senast uppdaterad 2016-06-22