Intagna i häkte och anstalt har rätt att se ut

Intagna i häkte och anstalt har rätt att kunna betrakta sin omgivning från bostadsrum och rastgårdar. De ska också på egen hand kunna reglera inflödet av dagsljus i sina bostadsrum.

Bild på chefsJO Elisabet Fura Fotograf: Pernille TofteChefsJO Elisabet Fura

I samband med inspektioner av häkten har JO noterat att de intagna på flera platser inte hade möjlighet att själva reglera inflödet av dagsljus i rummen och att deras möjlighet att betrakta sin omgivning från fönstren i bostadsrummen eller från rastgårdarna hade begränsats.

Enligt häkteslagen ska verkställigheten utformas så att negativa följder av frihetsberövandet motverkas och att den intagnes frihet inte begränsas i större omfattning än vad som anges i lagen eller vad som är nödvändigt för ordning eller säkerhet. 

I de europeiska fängelsereglerna finns bestämmelser bl.a. om att de intagna ska kunna läsa och arbeta i dagsljus. 

Den europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och annan och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har också, i samband med sina inspektioner, gjort uttalanden om att intagna ska kunna betrakta sina omgivningar från fönstret i sitt bostadsrum. CPT har visat förståelse för att man i vissa fall måste kunna begränsa denna möjlighet, men att detta ska vara ett undantag snarare än en regel.

ChefsJO Elisabet Fura konstaterar i sitt beslut att möjligheten för intagna i häkten eller kriminalvårdsanstalter att se ut genom fönstret i sitt bostadsrum och få en uppfattning av omgivningarna kan bidra till att en häktes- eller anstaltsvistelse inte upplevs som lika påfrestande och därmed motverka de negativa följderna av ett frihetsberövande. Av den anledningen bör det betecknas som en grundläggande rättighet för intagna att placeras i ett bostadsrum där fönstret möjliggör vistelse i dagsljus som är normalt för årstiden, och för den intagna ett kunna betrakta omgivningarna. Det bör även ses som en grundläggande rättighet att intagna på egen hand kan reglera inflödet av dagsljus i sitt bostadsrum. På samma sätt förhåller det sig med intagnas möjlighet att betrakta sin omgivning från en rastgård.

– Dessa rättigheter får begränsas om Kriminalvården bedömer att det på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl är nödvändigt i det enskilda fallet. Det är alltså inte möjlighet att generellt begränsa dessa rättigheter, säger chefsJO Elisabet Fura.

I samband med utredningen har det framkommit häkten på olika sätt har begränsat dessa rättigheter för intagna och det framkom relativt nyligen i en tidningsartikel att de intagna i ett häkte fortfarande saknade möjlighet att på egen hand reglera inflödet av dagsljus i sitt bostadsrum.

– Av den anledningen bör Kriminalvården enligt min mening göra en fullständig genomgång av samtliga häkten och anstalter för att säkerställa att de intagna ges rätt att se ut genom fönstren i bostadsrummen och kunna reglera ljusinflödet på egen hand. Genomgången bör även omfatta myndighetens rastgårdar, avslutar Elisabet Fura.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2015-11-16