JO skriver av anmälan mot TV-inspelning på sjukhus

JO skriver av Centrum för rättvisas anmälan mot tolv landsting och regioner rörande bl.a. avtal om TV- och filminspelning som ingåtts med olika produktionsbolag.

JO har i tidigare beslut gjort uttalanden rörande TV- och filminspelningar på bl.a. sjukhus (se bl.a. beslut dnr 4495-1996 och 3414-2009). Av de 22 avtal som Centrum för rättvisa har fogat till sin anmälan har nio ingåtts i tiden före beslutet den 30 mars 2011 i JO:s ärende dnr 3414-2009. De övriga avtalen har ingåtts i tiden därefter. JO konstaterar att de avtal som upprättats efter beslutet den 30 mars 2011 har utformats med beaktande av JO:s  tidigare uttalanden rörande den här typen av filminspelningar. Det finns därför inte anledning att vidta några åtgärder vad gäller anmälan i dessa delar.

Vad Centrum för rättvisa i övrigt har anfört, bl.a. vad gäller sekretessförbehåll och handläggningen av framställningar om utlämnande av handlingar, anses inte utgöra tillräckliga skäl för att inleda en utredning.

Läs hela beslutet »»

Senast uppdaterad 2013-11-26