JO utreder inte anmälan mot Jordbruksverket angående s.k. hästpass

JO har fått in en anmälan mot Jordbruksverket med anledning av verkets tolkning och tillämpning av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur). 

JO har beslutat att anmälan inte föranleder någon åtgärd eller något uttalande från JO:s sida.

Senast uppdaterad 2016-02-16