Otydligt ansvar mellan Kriminalvården och Polisen orsak till JO-kritik

Huvudregeln säger att en person utan dröjsmål ska föras till häkte. Trots detta fick den häktade tillbringa fem dagar i polisens arrest. Både Kriminalvården och Polisen får kritik för sitt agerande i fallet.

Bild på chefsJO Elisabet Fura Fotograf: Pernille TofteChefsJO Elisabet Fura

Samma dag som en person häktades beställde dåvarande Polismyndigheten i Södermanlands län transport av den häktade hos Kriminalvårdens transporttjänst. Enligt huvudregeln i rättegångsbalken ska en person som häktats utan dröjsmål föras till häkte. Trots detta dröjde det tre dagar innan transporttjänsten återkom med besked om att transporten kunde genomföras först två dagar senare. Enligt Kriminalvården kunde inte transporttjänsten genomföra transporten av den häktade förrän efter fem dagar eftersom det fanns andra transporter som hade högre prioritet.

– Enligt min mening borde transporten av den häktade skett senast dagen efter beställningen och transporttjänsten borde senast vid den tidpunkten återkommit till polisen – i det aktuella fallet tog det tre dagar. Kriminalvården förtjänar kritik för att ha dröjt oacceptabelt länge med att återkoppla till polisen, säger chefsJO Elisabet Fura.

– När Polismyndigheten i Södermanlands län väl fick beskedet att transporttjänsten inte kunde bistå med transport borde man omedelbart vidtagit åtgärder, t.ex. själva ombesörjt transporten till häktet, men man valde att inte göra något. Polismyndigheten förtjänar kritik för att ha bidragit till att den häktades vistelse i arrestlokalen drog ut på tiden, säger Elisabet Fura.

I praktiken har Kriminalvården under lång tid tagit ett stort ansvar för att genomföra andra myndigheters transporter och även fått budgetanslag för detta. Andra myndigheter har anpassat sin verksamhet efter detta, men det finns inga formella bestämmelser som reglerar de olika myndigheternas ansvar och då riskerar enskilda att hamna i kläm. Det finns förslag på hur man kan komma till rätta med dessa oklarheter i SOU 2011:7 men utredningens förslag har ännu inte blivit verklighet.

– Behandlingen i det aktuella fallet understryker behovet som visas i SOU 2011:7 av att tydligt reglera ansvarsförhållandena. Det har hos JO förekommit flera fall där den oklara ansvarsfördelningen för transporterna av frihetsberövade orsakat att personer blivit sittande i polisarrester under relativt lång tid. Av den anledningen har jag valt att uppmärksamma såväl riksdag som regering på denna oklarhet och på behovet av att komplettera lagstiftningen, avslutar Elisabet Fura.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2015-09-07