Socialtjänstens ansvar för gifta ensamkommande barn

JO Stefan Holgersson har granskat hur socialtjänsten i Malmö handlagt ärenden som rör ensamkommande gifta barn. Har socialtjänsten brustit i sitt ansvar att utreda barnens behov av skydd eller stöd?

JO Stefan Holgersson Fotograf: JOJO Stefan Holgersson

Under november och december 2015 kom 25 ensamkommande barn till Malmö som var i åldern 15–18 år och uppgav att de var gifta. Enligt uppgifter, bl.a. i media, tillät Malmö kommun att de ensamkommande gifta barnen fick följa med sina makar till Migrationsverkets anläggningsboenden istället för att placeras i familjehem eller hem för vård eller boende. JO fick in tre anmälningar mot hur kommunen hade agerat.

JO konstaterar i sitt beslut att utgångspunkten för socialnämnden är att utifrån barnets bästa bedöma barnets egen önskan om var det vill bo. Äktenskap som ingåtts utomlands av ett barn som fyllt 15 år kan erkännas i Sverige, men oavsett om äktenskapet erkänns eller inte har socialtjänsten ett ansvar för barn. Socialtjänstens arbete bygger dock på att samtycke finns från den enskilde och först när det finns en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling eller för socialt nedbrytande beteende kan socialtjänsten använda tvång.

Stefan Holgersson betonar dock att socialtjänsten har ett långtgående utredningsansvar när det gäller barn som kan ha behov av skydd eller stöd.

– Socialtjänstens utredningar måste vara omsorgsfulla för att säkerställa att ensamkommande barns rättigheter inte kränks. Att få fram ett barns uppfattning kan vara svårt, de befinner sig ofta i beroendeställning till anhöriga eller andra vuxna, säger JO Stefan Holgersson.

JO menar att det kan finnas en risk för att barn, som kommer från ett land där det förekommer tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap, inte upplever det som möjligt att uttrycka någon annan vilja än att fortsätta vara tillsammans med sin make och den som man gemensamt har sökt skydd med.

– Socialtjänsten måste under utredningen noga undersöka om det barnet förmedlar är ett uttryck för barnets verkliga vilja. Ett eller två samtal vid ankomsten till Sverige kan i de flesta fall inte anses som tillräckligt, säger Stefan Holgersson.

JO väljer dock att inte kritisera Socialnämnden i Malmö kommun eftersom förvaltningen har medgivit att det har funnits brister i handläggningen men att man har vidtagit åtgärder.

– Det finns dock en risk att de åtgärdsmöjligheter som socialtjänsten har i dag inte alltid är tillräckliga för att garantera de ensamkommande gifta barnens rättigheter. Det kan finnas situationer som inger oro, men där samtycke saknas, samtidigt som det inte är så alarmerande att tvångsvård kan bli aktuellt. Jag anser därför att frågan om ensamkommande gifta barn bör följas upp av ansvariga myndigheter och har därför skickat en kopia av beslutet till Socialdepartementet, avslutar JO Stefan Holgersson.

Kontakt: Caroline Hellström, ansvarig handläggare, tel. 08-786 62 35

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2016-06-15