Statistik

Statistiken redovisas med bas i JO:s verksamhetsår, det vill säga från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år.

Stapeldiagram som visar hur antalet ärenden ökat under de senaste tio åren. Från runt 5500 för tio år sedan till cirka 8000 i dag. Fotograf: JOÄrendeutvecklingen de senaste 10 åren (anmälningar och initiativärenden)

Under verksamhetsåret 2015/16 nyregistrerades 8 040 ärenden, en relativt kraftig ökning med 682 (9,3 procent) i förhållande till verksamhetsåret 2014/15. Klagomålsärendena  uppgick till 7 809, vilket är en ökning med 666 (9,3 procent) från 2014/15. Antalet nya inspektions- eller andra initiativärenden minskade från 78 till 76, varav Opcat-enheten svarade för 16. I JO:s sedvanliga verksamhet var antalet inspektioner som avslutats med protokoll 32, vilket innebär en ökning med 7 jämfört med föregående verksamhetsår. 155 ärenden föranleddes av remisser som huvudsakligen kom från Regeringskansliet. Det innebär en ökning med 18.

Prövningen av klagomålsärendena tar huvuddelen av JO:s handläggningsresurser i anspråk. Antalet inspektioner och övriga granskningar på JO:s eget initiativ ligger på samma nivå som föregående år men är alltjämt färre än vad JO anser önskvärt. Här bör tilläggas att JO för några år sedan skärpte kraven på vad som ska anses utgöra ett klagomål. Något hundratal skrifter som tidigare skulle ha registrerats som klagomål har nu i stället hanterats i administrativ ordning.

Antalet avgjorda ärenden uppgick till 8 103, vilket innebär en ökning med 861 (11,9 procent) från föregående års nivå. Av de avslutade ärendena var 7 860 klagomålsärenden, 84 inspektions- eller andra initiativärenden samt 159 lagstiftningsremissärenden.

Procentuell fördelning av besluten i tillsynsärenden under 2015/16

 

Sektordiagram över ärendehanteringen: Avskrivna 71 %. Avskrivna efter viss utredning 19 %. Fullständig utredning, ingen kritik 3 %. Fullständig utredning, kritik 7 %.

Med Viss utredning avses att visst underlag har hämtats in rörande ärendet, till exempel att en akt har begärts in och granskats eller genom kontroll per telefon hos berörd myndighet. Fullständig utredning innebär normalt att en anmälan remitteras till den myndighet som anmälts med en uppmaning om att myndigheten gör en utredning och bedömning som ska redovisas till JO.

Senast uppdaterad 2016-11-17