Statistik

Statistiken redovisas med bas i JO:s verksamhetsår, det vill säga från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år.

Stapeldiagram som visar hur antalet ärenden ökat under de senaste tio åren. Från runt 5500 för tio år sedan till cirka 8000 i dag. Fotograf: JOÄrendeutvecklingen de senaste 10 åren (anmälningar och initiativärenden)

Under verksamhetsåret 2016/17 nyregistrerades 8 748 ärenden, en relativt kraftig ökning med 708 (9 procent) i förhållande till verksamhetsåret 2015/16. Klagomålsärendena  uppgick till 8 532, vilket är en ökning med 725 (9,3 procent) från 2015/16. 

Antalet avgjorda ärenden uppgick till 8 517, vilket innebär en ökning med 413 (5,1 procent) från föregående års nivå. Av de avslutade ärendena var 8 307 klagomålsärenden, 75 inspektions- eller andra initiativärenden samt 135 lagstiftningsremissärenden.

Procentuell fördelning av besluten i tillsynsärenden under 2016/17

 

Sektordiagram över avskrivna ärenden (92 %), ej kritik (2 %) och kritik (6 %)

Med Viss utredning avses att visst underlag har hämtats in rörande ärendet, till exempel att en akt har begärts in och granskats eller genom kontroll per telefon hos berörd myndighet. Fullständig utredning innebär normalt att en anmälan remitteras till den myndighet som anmälts med en uppmaning om att myndigheten gör en utredning och bedömning som ska redovisas till JO.

Senast uppdaterad 2017-11-09