Opcat – verksamhetsåret 2016/17

Övergripande redovisning av Opcat-enhetens verksamhet

Under verksamhetsåret har chefsJO Elisabeth Rynning fortsatt arbetet med en genomgång av hur JO fullgjort sitt uppdrag som nationellt besöksorgan (NPM) enligt tilläggsprotokollet Opcat till FN:s tortyrkonvention. Den pågående översynen har fokus på hur Opcat-verksamheten ska bedrivas framöver. I detta arbete är den genomlysning som internrevisionen utförde under 2016 på uppdrag av dåvarande chefsJO Elisabet Fura ett viktigt underlag. De förändringar som översynen lett till ska i huvudsak vara genomförda under 2017.

Som ett led i översynen bjöd chefsJO Elisabeth Rynning under hösten in ordföranden för den internationella kommitté som inrättades genom Opcat, the Subcommitte on prevention of torture (SPT), till ett möte. Vidare besökte chefsJO Elisabeth Rynning i januari Sivilombudsmannen i Norge för att informera sig om hur Opcat-verksamheten organiserats och bedrivs där.

Under 2016 uppmärksammades det internationellt att tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr varit i kraft i tio år. JO deltog i oktober vid ett möte i Wien tillsammans med ett trettiotal NPM från OSSE-regionen. Vid mötet deltog även SPT och Association for the prevention on torture, APT.

Opcat-enheten har fortsatt varit engagerad i ett regelbundet utbyte i sak- och metodfrågor med ombudsmannainstitutionerna i Danmark, Norge och Finland som alla, liksom JO, fullgör uppdraget som nationellt besöksorgan enligt Opcat. Vidare har enheten under året deltagit i flera europeiska möten och på nationell nivå haft kontakt med ett antal frivilligorganisationer.

Opcat-inspektioner under verksamhetsåret

Under det gångna verksamhetsåret genomfördes 26 inspektioner (varav elva på ansvarsområde 2, fem på ansvarsområde 3 och tio på ansvarsområde 4). Temat för 2017 är den löpande tillsyn av frihetsberövade personer som de berörda verksamheterna utför i syfte att skydda de frihetsberövades liv och hälsa. Både antalet inspektioner och inspektionsdagar har ökat sedan föregående år. Totalt togs 51 inspektionsdagar i anspråk under verksamhetsåret. Inspektionsteamens sammansättning har varierat och framför allt varit beroende av bl.a. den besökta institutionens storlek, målgrupp och eventuella säkerhetsklass. Till exempel inspekterades barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm under fem dagar som inkluderade en helg. Det är värdefullt att inspektioner sker under alla veckodagar. Under året genomfördes 16 oanmälda inspektioner, bland dem samtliga inspektioner av Kriminalvårdens häkten.

Opcat-verksamheten har under året följt upp tidigare JO-beslut om förvarstagna enligt utlänningslagen som placeras i häkte och anstalt (JO 2014/15 s. 127, dnr 5529-2012) samt genomfört fyra uppföljningsinspektioner av Statens institutionsstyrelses LVM-hem.

Opcat-inspektioner av Kriminalvården

På uppdrag av chefsJO Elisabeth Rynning inspekterade Opcat-enheten under verksamhetsåret sju av Kriminalvårdens häkten. Flera inspektioner gjordes som uppföljning där JO tidigare uttalat sig och lämnat rekommendationer om åtgärder, t.ex. i fråga om häktet Huddinge, Kronoberg, Ystad och Gävle. Vidare har två tidigare Opcat-inspektioner av häktet Östersund följts upp med ett initiativärende där chefsJO Elisabeth Rynning uppmanade Kriminalvården att senast den 17 juli 2017 återkomma med en redogörelse för vilka åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av JO:s uttalanden (dnr 1387-2017).

Opcat-inspektioner av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Under verksamhetsåret inspekterades fyra psykiatriska kliniker. På uppdrag av JO Stefan Holgersson inspekterades Rättspsykiatriska kliniken Säter, och på uppdrag av chefsJO Elisabeth Rynning inspekterades Allmänpsykiatriska slutenvården vid Centrallasarettet i Karlstad, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm samt allmänpsykiatriska slutenvården vid Sunderby sjukhus i Luleå. Vidare genomfördes på uppdrag av chefsJO Elisabeth Rynning en uppföljningsinspektion av Rättsmedicinalverket, rättspsykiatriska undersökningsavdelningen i Stockholm.

Vid inspektionen av Rättspsykiatriska kliniken i Säter kom det fram att kliniken regelmässigt fattar beslut om avskiljande utan att någon bestämd tid anges. Vidare konstaterades att de läkarbedömningar som görs under den tid en patient hålls avskild inte dokumenteras. JO Stefan Holgersson uppmanade kliniken i Säter att säkerställa att beslut om avskiljande fattas i enlighet med lagstiftningen och att läkarbedömningarna av avskilda patienter dokumenteras. Vidare väcktes frågor om hur klinikens praktiska hantering av långtidsavskilda patienter förhöll sig till gällande lagstiftning och levnadsförhållandena för dessa patienter bl.a. avseende vilka andra alternativ för vård och behandling som kliniken övervägt. JO Stefan Holgersson rekommenderade att kliniken tar in oberoende experter för att säkerställa att långtidsavskilda patienter får god vård och påtalade att detta även är en rekommendation som CPT, Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr, lämnat vid sitt senaste besök i Sverige. JO Stefan Holgersson ansåg även att det finns skäl för JO att fortsätta att följa hur de psykiatriska klinikerna hanterar otillåtna tvångsåtgärder och hur Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar sin tillsyn. En dialog med IVO kommer att inledas (dnr 5526-2016).

Opcat-inspektioner av polisens arrester och Migrationsverkets förvar

Under verksamhetsåret inspekterades åtta arrester, varav två i uppföljningssyfte, och två förvar. I maj besökte JO Cecilia Renfors Polismyndighetens Utvecklingscentrum Öst för ett dialogmöte om polismyndighetens arrestverksamhet.

Vid inspektionerna av samtliga åtta arrester konstaterade JO Cecilia Renfors att det alltjämt saknas rutiner som säkerställer att Polismyndighetens nya föreskrifter (PMFS 2015:7, FAP 102-1) om bl.a. överlämnandet av information om den intagnes rättigheter följs. JO Cecilia Renfors framhåller att det inte är godtagbart och att åtgärder måste vidtas omgående (dnr 3902-2016 m.fl.). Efter en uppföljningsinspektion av arresten i Uddevalla uttalade JO Cecilia Renfors att det är bekymmersamt att det inte vidtagits annat än marginella åtgärder för att förbättra utformningen av arrestens rastgård sedan den förra inspektionen och att hon avser att fortsatt följa frågan (dnr 4771-2016).

Under året avslutades ett initiativärende om möjligheten till utomhusvistelse vid arresten i Umeå. JO har vid tre tillfällen inspekterat arresten, och JO Cecilia Renfors välkomnar att Polismyndigheten byggt en provisorisk rastgård och att man numera kan tillgodose de intagnas lagstadgade rätt till utomhusvistelse. JO Cecilia Renfors framhåller att Polismyndigheten så snart som möjligt behöver färdigställa en permanent rastgård och att hon avser att hålla sig underrättad om hur detta arbete fortskrider (dnr 3301-2015).

Med anledning av inspektionen av Migrationsverkets förvarsenhet i Gävle uttalade JO Cecilia Renfors att det sedan tidigare identifierade behovet av en lagreglering av omprövning av s.k. säkerhetsplaceringar av förvarstagna kvarstår. En kopia av protokollet överlämnades därför till Justitiedepartementet. Vidare uppmanades Migrationsverket att komplettera den skriftliga informationen om rättigheter som Migrationsverket ger förvarstagna med information om tillgången till hälso- och sjukvård (dnr 4831-2016).

Senast uppdaterad 2017-12-28