קוקיס

א קוקי איז א קליינע טעקסט פייל וואס די וועבסייט וואס איר באזוכט סעיווט אויף אייער קאמפיוטער.

אויב איר נעמט נישט אן קוקיס, קען אייער בראוזער זיין אנגעשטעלט אויטאמאטיש אפצוזאגן די סטארעזש פון קוקיס אדער אייך אינפארמירן יעדעס מאל וואס א וועבסייט בעט אוועקצולייגן א קוקי. דער בראוזער קען אויך אויסמעקן די פריערדיגע אוועקגעלייגטע קוקיס. זעט אייער בראוזער'ס הילף בלעטער פאר מער אינפארמאציע.

וועלכע קוקיס ווערן באנוצט אויף די זשעי.או.'ס סייט?

די זשעי.או. סייט נוצט צוויי סארטן קוקיס. איינס ווערט באנוצט דורך אונזער פובליצירונג EPiServer און אן אנדערע ווערט באנוצט דורךGoogle Analytics  אונז צו העלפן זאמלען וועב סטאטיסטיקס.

סעסיע קוקי

דאס הייסט א סעסיע קוקי אדער צייטווייליגע קוקי, וואס מיינט אז עס פארשווינדט ווען איר פארמאכט דעם בראוזער.

די קוקי ווערט אנגערופןASP.NET_Sessionld" " און ענטהאלט נאר אינפארמאציע אזוי ווי ah3hkjf4jfa4mvn3czxp"".

דאס ווערט גענוצט כדי דער וועב אפליקאציע סערוויס זאל קענען האלטן חשבון פון וועלכע פארלאנג פאר אינפארמאציע באלאנגט צו וועלכע קליענטן. מיר האלטן נישט קיינע סענסיטיווע אדער פערזענליכע אינפארמאציע.

Google Analytics  קוקי

Google Analytics  איז אן אומזיסטע סערוויס וואס העלפט זאמלען סטאטיסטיקס אויפ'ן וועבסייט. מיר נוצן דעם סערוויס צו בעסער פארשטיין די וואס זוכן געוואויר צו ווערן וואו אפהאלטן אדער גרייז בלעטער זענען אויף די סייט. דאס העלפט אונז פארבעסערן אונזער וועבסייט און עס צו אנטוויקלען אין די ריכטיגע ריכטונג.

  • די קוקי פארזיכערט אז א היט ווערט רעגיסטרירט אפילו אויב דער בלאט איז געווארן 'געקעשט' אדער נידריג אויפ'ן פּראקסי סערווער
  • די קוקי אנאליזירט דעם לינק און זאמלט קאמפיין אינפארמאציע און
  • די קוקי אפדעיט באזוכער אקטיוויטעט אינפארמאציע.