Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2230-2019

  Allvarlig kritik mot Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om omplacering av en tolvårig pojke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2782-2018

  Uttalanden i vissa frågor om tvångsanvändning vid psykiatrisk heldygnsvård av underåriga patienter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:6300-2018

  Kriminalvårdens behandling av en intagen som matvägrat

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-15 Diarienummer:1254-2020

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att inte ha skickat beslut till den enskildes ombud i fyra omprövningsärenden; även fråga om bristande dokumentation

  Dölj information

  Sammanfattning

  Den som är part i ett ärende får, enligt 14 § första stycket
  förvaltningslagen (2017:900), som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. JO har i flera tidigare beslut påtalat att i de fall den försäkrade har anlitat ombud ska Försäkringskassan sända handlingarna i ärendet till ombudet och inte till den försäkrade.

  I det aktuella ärendet har Försäkringskassan i fyra ärenden skickat beslut enbart till de enskilda i stället för till deras ombud. Ärendena har hanterats av olika handläggare, vilket tyder på att det inte handlar om enstaka förbiseenden av enskilda handläggare utan att det finns brister på systemnivå hos Försäkringskassan. JO konstaterar att de åtgärder Försäkringskassan hittills har vidtagit uppenbarligen inte har varit tillräckliga för att se till att denna grundläggande fråga som är avgörande för den enskildes
  rättssäkerhet hanteras korrekt. JO uttalar vidare att kunskapen om innebörden av att en enskild har ett ombud måste finnas hos alla som handlägger ärenden inom Försäkringskassan. Det är därför inte tillräckligt att informations- och utbildningsinsatser genomförs enbart på en specifik avdelning eller enhet. Det är också av stor vikt att de system som används för handläggningen ger handläggarna
  goda förutsättningar att hantera ärenden på ett korrekt sätt.

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för den bristfälliga hanteringen. JO förutsätter att myndigheten genomför alla åtgärder som kan behövas för att liknande brister inte ska återkomma och avser att följa upp Försäkringskassans arbete med detta.

  I beslutet får Försäkringskassan även kritik för att inte ha dokumenterat uppgifterna om hur ett beslut skickades på rätt sätt.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1254-2020.pdf (142kb)
 • Beslutsdatum:2021-09-09 Diarienummer:7165-2020

  Kritik mot Tillväxtverket för långsam handläggning och bristande service i ärenden om stöd vid korttidsarbete. Även uttalanden om borttagna inlägg på myndighetens Facebooksida

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:8994-2019

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att under utredningen av ett ärende om sjukpenning ha begärt in uppgifter från en bank utan att ha haft stöd för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:6681-2020

  Förnyad kritik mot Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av två mål om sjukpenning och ett mål om skyddsjakt. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

  Läs mer
Sök beslut