Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-01-25 Diarienummer:6365-2019

  Polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-21 Diarienummer:6580-2019

  Kritik mot en rådman för kontakter med en av parterna i ett avslutat domstolsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-14 Diarienummer:2856-2020

  Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för bristande handläggning av ett ärende där ett 13-årigt barn som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-13 Diarienummer:3236-2021

  Viss kritik mot Region Halland för att ha tagit bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-22 Diarienummer:1748-2020

  Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

  Dölj information

  Sammanfattning

  Om en polis har omhändertagit en person för berusning ska det
  ansvariga befälet på polisstationen pröva om omhändertagandet ska bestå, s.k. förmansprövning. Förmannen ska också löpande ompröva omhändertagandet. Prövningen fyller en viktig rättssäkerhetsfunktion. JO har i ett initiativärende granskat
  förmansprövningar vid Polismyndigheten.

  Polismyndigheten har på JO:s begäran gått igenom alla omhändertaganden för berusning som gjorts under ett års tid vid 21 lokalpolisområden och redovisat i vilken utsträckning omhändertagandena hävts vid förmansprövningen. Polismyndigheten har också gått igenom och redovisat hur förmansprövningar och löpande omprövningar dokumenterats under en enskild månad. Utredningen har inte avsett ärenden där omhändertagandet hävts på grund av att den omhändertagne överlämnats till vård eller någon annan som kunnat ta hand om honom eller henne, exempelvis en närstående.

  Genomgången visar att det är ytterst sällsynt att beslut om omhändertagande ändras vid förmansprövningen. I endast ett mycket litet antal av de granskade ärendena, mindre än 1 procent, hade omhändertagandet hävts vid förmansprövningen.
  Resultatet kan enligt JO inte tolkas på något annat sätt än att förmannen många gånger inte gör någon egentlig prövning av omhändertagandet.

  Omfattande dokumentationsbrister har också kommit fram vid genomgången. I endast 1 procent av de granskade ärendena hade förmansprövningarna respektive de löpande omprövningarna dokumenterats.

  JO är mycket kritisk till de brister som kommit fram när det gäller Polismyndighetens hantering av förmansprövningar och löpande omprövningar. Bristerna är särskilt allvarliga eftersom de avser en så ingripande åtgärd som ett frihetsberövande och med hänsyn till förmansprövningens funktion som en garanti för den omhändertagnes rättssäkerhet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1748-2020.pdf (158kb)
 • Beslutsdatum:2021-12-21 Diarienummer:9564-2020

  Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:8824-2019

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om verkställighetsförvar och verkställt ett beslut om utvisning trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla samt mot Migrationsverket för verkställighet av förvarsbeslutet.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:2939-2021

  Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut